; شعر در مورد بذل و بخشش و انفاق و گذشت و عفو و فداکاری از مولانا و سعدی - فال و خواب
شعر در مورد اسم نفس و شعر در مورد نفس انسان و نفس تنگی من از مولانا

شعر در مورد اسم نفس و شعر در مورد نفس انسان و نفس تنگی من از مولانا

شعر در مورد اسم نفس شعر در مورد اسم نفس ؛ شعر در مورد نفس انسان و نفس تنگی من از مولانا همگی در سایت …

شعر در مورد تبریز ؛ شعر ترکی در وصف تبریز و درباره ائل گلی تبریز و متن در مورد تبریز

شعر در مورد تبریز ؛ شعر ترکی در وصف تبریز و درباره ائل گلی تبریز و متن در مورد تبریز

شعر در مورد تبریز شعر در مورد تبریز ؛ شعر ترکی در وصف تبریز و درباره ائل گلی تبریز و متن در مورد تبریز همگی …

شعر در مورد تبریک تولد و شعر تولد از شاعران معروف و از فروغ و شعر درباره تولد خودم

شعر در مورد تبریک تولد و شعر تولد از شاعران معروف و از فروغ و شعر درباره تولد خودم

شعر در مورد تبریک تولد شعر در مورد تبریک تولد ؛ شعر تولد از شاعران معروف و از فروغ و شعر درباره تولد خودم همگی …

شعر در مورد بذل و بخشش

شعر در مورد بذل و بخشش ؛ انفاق و گذشت و عفو و فداکاری از مولانا و سعدی

شعر در مورد بذل و بخشش ؛ انفاق و گذشت و عفو و فداکاری از مولانا و سعدی همگی در سایت فال و خواب. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

گفت افزون را تو بفروش و بخر

بذل جان و بذل جاه و بذل زر

شعر در مورد بذل و بخشش

سخاوت نشان گر ثنا بایدت

که بار درخت سخاوت ثناست

شعر درباره بذل و بخشش

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم

از بد حادیث اینجا به پناه آمده ایم

شعر برای بذل و بخشش

آدم ها را می بخشم…

نه به خاطر اینکه ساده هستم..

نه به خاطر اینکه برای خودم

برای سلامتم  ارزش قائلم

شعر در باره بذل و بخشش

کلک گوهربار من داد سخاوت می دهد

باش گو در آستین دست سخاوت خلق را

شعر با بذل و بخشش

امیر باذل و عادل که رشک بذل و عدل او

جحیم افروز روح حاتم و نوشیروان باشد

شعر درمورد بذل و بخشش

جان و دلی ست در تنم، بذل سگان خویش کن

تا نبود به ملک تو زحمت اشتراک ما

شعر با کلمه بذل و بخشش

این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست

تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

صلت و بخشش و مرسوم و مواجب بگذار

آخر ار مزد نباشد کم اگر مزدورست

شعری در مورد بذل و بخشش

کمتر بخشش دو چشم بخشد

بینا و حکیم و تیز و استاد

شعری درباره بذل و بخشش

برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست

بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی

شعری برای بذل و بخشش

گه کند تندی و گه بخشش از آنک

بحر تند است و گهربخش هم است

شعر درباره ی بذل و بخشش

ای باز پسین زاده مصنوع نخستین

در بخشش و بخشایش و در دانش و در دین

شعر در مورد بذل و بخشش

وفادارست میعادت، توقف نیست در دادت

عطا و بخشش شادت، نه نسیه ست و نه فردایی

شعر درباره بذل و بخشش

طبعت که زاده خلف جود و بخشش است

بحر است یک برادر و کان یک برادرش

شعر برای بذل و بخشش

همه این تنگ عیشی ها زفسق است

و گرنه بذل حق پایان ندارد

شعر در باره بذل و بخشش

مسندش پایتخت بخشش و جود

همتش پادشاه ملک وجود

شعر با بذل و بخشش

کجا کان لاف بخشش با کف جودش تواند زد

چه داند رسم لطف و شیوه بخشش قهستانی

شعر درمورد بذل و بخشش

مهر جود و حرص فضل و ملک عقل و دست عدل

خلق خوب و طبع پاک و یار نیک و بذل زر

شعر با کلمه بذل و بخشش

بر در پیر مغان رفتم و جستم نظری

این همه بخشش، ازان یک نظر همت اوست

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود

اگر تسبیح می فرمود اگر زنار می آورد

شعری در مورد بذل و بخشش

دگر کریم چو حاجی قوام دریادل

که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد

شعری درباره بذل و بخشش

از برای بخشش آموزی چو اقبال و خرد

آفتاب از اوج خود شاگرد این درگاه باد

شعری برای بذل و بخشش

خلق می گویند مختارست در هر کار و من

بارها دیدم که در بخشش ندارد اختیار

شعر درباره ی بذل و بخشش

گرچه یکسر اختیار کارها با رای تست

در ولای شاه و در بخشش نداری اختیار

شعر در مورد بذل و بخشش

وجود بخشش و کوشش به دوران

ز سعی او پذیرفتند اتمام

شعر درباره بذل و بخشش

ز بس بخشش تو گویی رزق عالم

به دست او حوالت کرده قسام

شعر برای بذل و بخشش

ز بخل طعنه نیوشد به گاه بخشش تو

عطای حاتم و انعام معن شیبان

شعر در باره بذل و بخشش

امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی

بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا

شعر با بذل و بخشش

ایشان چو ما ز اول خفاش بوده اند

خفاش شمس گشت از آن بخشش و عطا

شعر درمورد بذل و بخشش

ز کف هر یکی دریای بخشش

نثرن جواهرا جما و وفر

شعر با کلمه بذل و بخشش

مبر رنج ای برادر خواجه سختست

به وقت داد و بخشش شوربختست

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

در این دریا چه کشتی و چه تخته

در این بخشش چه نزدیکان چه دوران

شعری در مورد بذل و بخشش

شمس تبریزی که عالم اندک اندک بود

از عطا و بخشش بسیار تو بسیار تو

شعری درباره بذل و بخشش

هم عاقبت ای سلطان بردی همه را مهمان

در بخشش و در احسان حاجات روا کردی

شعری برای بذل و بخشش

وقت بخشش جانا، کانی و دریایی

وقت گفتن مانا، که شکر می خایی

شعر درباره ی بذل و بخشش

دلش سرچشمه فیض و نوال و بخشش و احسان

کفش کان عطا و ریزش و جود و سخا آمد

شعر در مورد بذل و بخشش

تا ندانی کوشش خود بخشش حق دان از آنک

در مصاف دین ز بود خود نگشتی دلفگار

شعر درباره بذل و بخشش

ای چرخ را به بذل یمینت همه یمین

وی خلق را به جود یسارت همه یسار

شعر برای بذل و بخشش

آمد شعبان عمدا از بهر برات ما

تا روزی و بی روزی از بخشش رب بیند

شعر در باره بذل و بخشش

چو می کرد بخشش نظر شمس تبریز

به بینا چه بخشید و بینا چه می شد

شعر با بذل و بخشش

ز فیض فضل و فرط بذل و خلق خوب و خوی خوش

دلش صافی کفش کافی دمش شافی رخش انور

شعر درمورد بذل و بخشش

با بذل دست بخشش او ابر مدخلست

با سیر برق خاطر او ابر مقعدست

شعر با کلمه بذل و بخشش

بذل تو کردم تن و هوش و روان

وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر

اس ام اس عاشقانه غمگین و دلشکسته

از من نخواه ببخشمت

هرگز نمی بخشم تورو

حتی اگه ببخشمت

خدا نمی بخشه تورو

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ

در طریق عشق اول منزلست

شعری در مورد بذل و بخشش

شکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک

کز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدم

شعری درباره بذل و بخشش

خموش اگر شمرم من عطا و بخشش هاش

از آن شمار شود گیج و خیره روز شمار

شعری برای بذل و بخشش

دلم ز کوشش خون گشت و کام دل نرسید

چه سود دارد بخشش، چو بخت یارم نیست

شعر در مورد بذل و بخشش

درت می بوسم و آن بخت کو کاندر دلت گردد

که این بخشش از آن لعل شکر بار آرزو دارم

شعر درباره ی بذل و بخشش

از اوحدی شنو که: به چل سال پیش ازو

این بخشش از محمد و حیدر به من رسید

شعر درباره بذل و بخشش

تا روز ساغر می در گردش است و بخشش

تا روز گل به خلوت با سوسنست امشب

شعر برای بذل و بخشش

ملک الموت مال و عیسی حال

بذل بسیار و حرص اندک توست

شعر در باره بذل و بخشش

تا که از امداد صاحب مژده بخشش رسید

بخشش مقرون به تشریف شه صاحبقران

شعر با بذل و بخشش

دلم را بذل جان فرمود پیراهن که می لرزد

بسان مدخلان ترسم بران اندام چون سیمش

شعر درمورد بذل و بخشش

در سعی بذل کوش که اینجا خسیس هم

جان دادنش بحسرت جاوید جود کرد

شعر با کلمه بذل و بخشش

کشت یک دانه کسی را ندهد خرمن

بذل یک جوز کسی را نکند حاتم

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

بذل روحی فیک امر هین

خود چه باشد در کف حاتم درم

شعری در مورد بذل و بخشش

بخشش خود را به شکر کس نیالاید که هست

در ره آزاد مردان شکر جزوی از جزا

شعری درباره بذل و بخشش

ساقی بزمش به بذل تاج به فغفور بخش

صاحب قصرش به حکم باج ز قیصرستان

شعری برای بذل و بخشش

به آن محیط کرم نسبت ملال ز بذل

چنان بود که به حاتم کنند بخل اسناد

شعر درباره ی بذل و بخشش

ز بذل جود تو بیخ خزاین رفت

به باد دست تو خاک دفاین کان داد

شعر در مورد بذل و بخشش

وی همایون نگین خاتم جود

که چو حاتم به بذل معتادی

شعر درباره بذل و بخشش

دست کرم گشودی، بذل درم نمودی

پیش از دعای داعی، پیش از نماز سایل

شعر برای بذل و بخشش

نفحات ریاض جان بخشش

مرده را زنده کرده اندر حال

شعر در باره بذل و بخشش

جودش پی بخشش بهانه جو

عزمش پی کوشش بهانه گیر

شعر با بذل و بخشش

می گوید دست جام بخشش

ما بدهیمش اگر ندارد

شعر درمورد بذل و بخشش

این بخشش توست زور من نیست

گر حلقه سیم درربودم

شعر با کلمه بذل و بخشش

از لطف و بخشش تو چو شمس ای فلک محل

وز جود و بر یافت همه خلق بر و بار

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

نزد نادیدگان و نااهلان

کی بود بذل و همت و تمییز

شعری در مورد بذل و بخشش

سخاوت با سخاوت پیشگان کن

که با یک شهر احسان کرده باشی

شعری درباره بذل و بخشش

حاتم میان ما به سخاوت سمر شده است

حاتم توی اگر به سخاوت چو حاتمی

شعری برای بذل و بخشش

بخشش او طبیعی و گهریست

بخشش دیگران بروی و ریاست

شعر درباره ی بذل و بخشش

کمر خدمت طاعت بخشش

افسر عز قناعت بخشش

۱٫ سعدی:

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی

۲٫ حافظ:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

۳٫ مولانا:

بشنو از نی چون حکایت می‌کند از جدایی‌ها شکایت می‌کند کز نیستان تا مرا ببریده‌اند در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند

۴٫ فردوسی:

چنین گفت کای مرد نیک‌اندیش خردمند و بیدار و روشن‌روان کسی کو به بخشش ندارد درنگ نباید ز گیتی بر او بر تنگ

۵٫ نظامی:

سخن کز برای خدا گوید اگر دانی، پاداش خود گوید وگر گوید ز بهر دنیا به حسرت در جهان شود تنها

آخرین بروز رسانی در : شنبه 19 خرداد 1403
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.