; شعر در مورد گرگ درون و متن انگلیسی در مورد گرگ با ترجمه و شعر درباره گرگ و میش - فال و خواب
شعر حافظ در مورد مرگ دوست و مادر و جوان و مرگ فرزندش و پدر

شعر حافظ در مورد مرگ دوست و مادر و جوان و مرگ فرزندش و پدر

شعر حافظ در مورد مرگ شعر حافظ در مورد مرگ ؛ دوست و مادر و جوان و مرگ فرزندش و پدر در سایت فال و خواب .با …

تبریک تولد لاتی به رفیق و عکس و متن تبریک تولد عاشقانه طولانی برای دوست

تبریک تولد لاتی به رفیق و عکس و متن تبریک تولد عاشقانه طولانی برای دوست

تبریک تولد لاتی به رفیق متن تولد رفیق لاتی ، عکس و متن تبریک تولد عاشقانه طولانی برای دوست همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این …

خورشید در شعر فارسی و خورشید در شعر حافظ و شعر در مورد خورشید پشت ابر نمی ماند

خورشید در شعر فارسی و خورشید در شعر حافظ و شعر در مورد خورشید پشت ابر نمی ماند

خورشید در شعر فارسی شعر در مورد خورشید ، شعر در مورد خورشید و درخت و ماه از مولانا ، شعر در مورد خورشید پشت …

شعر در مورد گرگ

شعر در مورد گرگ ؛ درون و متن انگلیسی در مورد گرگ با ترجمه و شعر درباره گرگ و میش

شعر در مورد گرگ ؛ درون و متن انگلیسی در مورد گرگ با ترجمه و شعر درباره گرگ و میش همگی در سایت فال و خواب .امیدواریم این مطلب ورد توجه شما سروان گرامی قرار گیرد.

شعر در مورد گرگ

گفت دانایى که گرگى خیره سر

هست پنهان در نهاد هر بشر

لاجرم جارى است پیکارى بزرگ

روز و شب مابین این انسان و گرگ

زور بازو چاره این گرگ نیست

صاحب اندیشه داند چاره چیست

اى بسا انسان رنجور و پریش

سخت پیچیده گلوى گرگ خویش

اى بسا زور آفرین مردِ دلیر

مانده در چنگال گرگ خود اسیر

هرکه گرگش را دراندازد به خاک

رفته رفته مى‌شود انسان پاک

هرکه با گرگش مدارا مى‌کند

خلق و خوى گرگ پیدا مى‌کند

هرکه از گرگش خورد دائم شکست

گرچه انسان مى‌نماید، گرگ هست

در جوانى جان گرگت را بگیر

واى اگر این گرگ گردد با تو پیر

روز پیرى گرکه باشى همچو شیر

ناتوانى در مصاف گرگ پیر

اینکه مردم یکدگر را مى‌درند

گرگهاشان رهنما و رهبرند

اینکه انسان هست این سان دردمند

گرگها فرمان روایى مى‌کنند

این ستمکاران که با هم همرهند

گرگهاشان آشنایان همند

گرگها همراه و انسانها غریب

با که باید گفت این حال عجیب

شعر در مورد گرگ ها

اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنیم

وگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردیم

شعر مولانا در مورد سگ و گرگ

سگ گرگین این در به ز شیران همه عالم

که لاف عشق حق دارد و او داند وقایت‌ها

تو بدنامی عاشق را منه با خواری دونان

که هست اندر قفای او ز شاه عشق رایت‌ها

شعر در مورد گرگ درون

خبر افتاد که گرگی طمع یوسف کرد
همه گرگان شده از خجلت این گرگ شبان

شعر در مورد گرگان

ترک ساقی گشت در ده کس نماند
گرگ ماند و گوسفند و ترکمان

شعر در مورد گرگ صفت

گه بربا همچون گرگ بره درویش را
گه سگ بر من گمار های کنان چون شبان

شعر در مورد گرگ بودن

بر سر بازار او گرگ کهن کی خرند
هر طرفی یوسفی زنده به بازار من

شعر در مورد گرگ وحشی

شام بودیم ز خورشید جهان صبح شدیم
گرگ بودیم کنون شهره شبانیم همه

شعر در مورد گرگ باران دیده

آب و آتش بین و خاک و باد را
دشمنان چون دوستان آمیخته
گرگ و میش و شیر و آهو چار ضد
از نهیب قهرمان آمیخته

شعر در مورد گرگ صفتان

تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا
تا صفت گرگ دری یوسف کنعان نبری

شعر در مورد گرگ و انسان

تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا
تا صفت گرگ دری یوسف کنعان نبری

شعر درباره گرگ ها

گر نرگس خون خوارش دربند امانستی
هم زهر شکر گشتی هم گرگ شبانستی

شعر های زیبا در مورد گرگ

هر گوشه یکی باغی هر کنج یکی لاغی
بی ولوله زاغی بی گرگ جگرخایی

شعر هایی در مورد گرگ

امروز در این مصر از این یوسف خوبی
بی زجر و سیاست شده هر گرگ شبانی

شعر درباره گرگ درون

از این اخوان چو ببریدی چو یوسف
عزیز مصری و از گرگ رستی

شعری درباره گرگ درون

عالم همه گرگ مردخوار است
ای دل ز شبان چه می گریزی

شعر درباره گرگان

یک یوسف بی کس است و صد گرگ
اما برهد چو تو شبانی

شعری در مورد گرگان

گر نخواهی که تو را گرگ هوا بردرد
چون تو را خواند سوی خویش شبان نستیزی

شعر در مورد شهر گرگان

در دیو زشت درروی و یوسفش کنی
و اندر نهاد گرگ درآیی شبان شوی

شعری درباره گرگ صفتان

چو جغذ آنجا رود، طاوس گردد
چو گرگ آنجا رود، گردد شبانی

شعر درباره صفت گرگ

وگر چون گرگ ما را می درانند
چه چاره چون به حکم آن شبانیم

شعر درباره گرگ بودن

نفس است چو گرگ لیک در سر
بر یوسف مصر برفزاییم

شعر گرگ

عاقبت گرگ زاده گرگ شود
گرچه با آدمی بزرگ شود

شعر گرگها خوب بدانند

هر آنکس عاشق است از جان نترسد
یقین از بند و از زندان نترسد
دل عاشق بود گرگ گرسنه
که گرگ از هی هی چوپان نترسد

شعر گرگ درون

سوی خردمند گرگ نیست امین
گر سوی تو گرگ نحس مامون شد

شعر گرگ در لباس میش

یار گرگ آهوی ختن نشود
حور عین، جفت اهرمن نشود

شعر گرگم و گله میبرم

بس دست دعا بر آسمان بود
تا پای برآمدت به سنگی
ای گرگ نگفتمت که روزی
ناگه به سر افتدت پلنگی

شعر گرگها خوب بدانند در این ایل غریب

نکند جورپیشه سلطانی
که نیاید ز گرگ چوپانی
پادشاهی که طرح ظلم افکند
پای دیوار ملک خویش بکند

شعر کامل گرگها خوب بدانند

گر نشیند فرشته ای با دیو
وحشت آموزد و خیانت و ریو
از بدان نیکویی نیاموزی
نکند گرگ پوستین دوزی

شاعر شعر گرگها خوب بدانند

زانکه از سنگ راعی عدلش
ظلم گرگ شکسته دندان است

متن شعر گرگها خوب بدانند

ز غمت سنگ گدازد رمه با گرگ بسازد
رمه و گرگ و شبان را تو به یک بار فریبی

شعر گرگ درون از مشیری

گرگ هجران پی من کرد و مرا ننگ آورد
گرگ ترسد نه من ار تو به شبان ترسانی

شعر گرگ درون مشیری

این کور دل عجوزه بی شفقت
چون طعمه بهر گرگ اجل زادت

شعر گرگ درون انسان

ای رمه، این دره چراگاه نیست
ای بره، این گرگ بسی ناشتاست

شعر گرگ درون داریوش

گرگ فلک آهوی وقت را خورد
در مطبخ ما مشتی استخوانست

شعر گرگ درون با صدای داریوش

بگرگ مردمی آموزی و نمیدانی
که گرگ را ز ازل پیشه مردم آزاریست

شعر گرگ درون فریدون

گرت گله گرگ است و گر گوسفند
ترا بر همان گله چوپان کنند

شعر گرگ درون آپارات

ای دوست، دزد حاجب و دربان نمی شود
گرگ سیه درون، سگ چوپان نمی شود

متن شعر گرگ درون

از شبانی تن مزن تا گرگ ماند ناشتا
زندگانی نیک کن تا دیو گردد شرمسار

شعر درباره گرگ درون

آغل از خانه بسی دور و شبان در خواب
گرگ بددل بکمین و رمه اندر چر

شعر در مورد گرگ در لباس میش

سور موش است اگر گربه شود بیمار
عید گرگ است اگر شیر شود لاغر

شعری برای گرگ در لباس میش

گرگ ایام نفرسود بدین پیری
هیچگه کند نشد پنجه و دندانش

بازی گرگم و گله میبرم

چو گرگ حیله گر اندر لباس چوپان شد
شبان بگوی که تا چشم پوشد از اغنام

آهنگ گرگم و گله میبرم

از گرگ چه آمدست جز گرگی
وز مار چه خاستست جز ماری

متن شعر گرگم و گله میبرم

طینت گرگ بر آن شد که بیازارد
ز گزندش نرهی گرش نیازاری

شعر کودکانه گرگم و گله میبرم

اژدهای طمع و گرگ طبیعت را
گر بترسی، نتوانی که بترسانی

شعر گرگم گله میبرم

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سالهاست که با گله آشناست

دانلود آهنگ گرگم و گله میبرم

براه گرگ حوادث، شبان بخواب رود
چو خفت، گله چه داند گه چریدن نیست

شعر کامل گرگم و گله میبرم

مباش اینگونه بی پروا و بدخواه

بسا گردد شکار گرگ، روباه

بازی محلی گرگم و گله میبرم

بکنج غار، مخز همچو گرگ بی چنگال

گرسنه خواب مکن، چون شغال بی دندان

به موش مرده، میالای پنجه و منقار

بزرگ باش و میاموز خصلت دونان

شعر در مورد سگ چوپ

دشتمان گرگ اگر داشت ، نمی نالیدم

نیمی از گله ی ما را سگ چوپان خورده !

دانلود بازی گرگم و گله میبرم

مردی در آنزمان که شدی صید گرگ آز

از بهر مرده، حاجت تخت و کلاه نیست

شعر در مورد گرگ

گله های معنی، از فرسنگها

گرگ خود را دیده و رم کرده اند

متن در مورد گرگ ها

بدخواه وطن، بهر تو دل سوز نگردد

زین گرگ بیندیش، که چوپان شدنی نیست

شعر در مورد گرگ درون

ز گرگ تیز دندان، کینه جوئی

ز طوطی، حرف ناسنجیده گوئی

شعر در مورد گرگان

این گرسنه گرگ بی ترحم

خود سیر نمی شود ز مردم

شعر در مورد گرگ صفت

همه شاهدان عالم به تو عاشقند سعدی

که میان گرگ صلحست و میان گوسفندان

شعر در مورد گرگ بودن

در کوی تو معروفم و از روی تو محروم

گرگ دهن آلوده یوسف ندریده

شعر در مورد گرگ وحشی

چو گرگ خبیث آمدت در کمند

بکش ورنه دل بر کن از گوسفند

شعر در مورد گرگ باران دیده

چو گربه نوازی کبوتر برد

چو فربه کنی گرگ، یوسف درد

شعر در مورد گرگ صفتان

همچو گرگ از یکدگر چشم حسودش می درد

گر ز نقش بوریا در پیرهن بیند مرا

شعر در مورد گرگ و انسان

گوسفندی از دهان گرگ می آرد برون

هر که چون یوسف کند ز اخوان خریداری مرا

شعر درباره گرگ ها

ندارد حاصلی غیر از ندامت حیله اخوان

به پیه گرگ نتوان زشت کردن ماه کنعان را

شعر های زیبا در مورد گرگ

پیشوایان جهان امن از ابلیس نیند

صائب از گرگ خطر بیش بود سر گله را

شعر هایی در مورد گرگ

نفس ظالم می شود مظلوم در پیرانه سر

گرگ چون گردید بی دندان، شبانی می شود

شعر درباره گرگ درون

آسمان خاک ره مردم بی آزارست

گرگ در گله این قوم شبان می گردد

شعری درباره گرگ درون

گرگ در پیرهن جلوه یوسف دارد

نوبهاری که مبدل به خزان خواهد شد

شعر درباره گرگان

ز ابلیس خطر بیش بود پیشروان را

از گرگ جگر دار خطر سر گله دارد

شعری در مورد گرگان

آن گرگ بدان زشتی با جهل و فرامشتی

نک یوسف کنعان شد تا باد چنین بادا

شعر در مورد شهر گرگان

سحر تو نمود بره را گرگ

بنموده ز گندمی جوی را

شعری درباره گرگ صفتان

گر چه یکی یوسف و صد گرگ بود

از دم یعقوب کرم رست رست

شعر درباره صفت گرگ

بتان را جمله زو بدرید سربند

که ماده گرگ با یوسف نغنجد

شعر درباره گرگ بودن

در قدح درنگری زود فرح بخش شود

گرگ چون دید سگ کهف شبان تو بود

شعر گرگ

رمه خفتست همی گردد گرگ از چپ و راست

سگ ما بانگ برآرد که شبان برخیزد

شعر گرگها خوب بدانند

عشق در خویش بین کجا گنجد

ماده گرگ شیر نر زاید

شعری در مورد گرگ ها

گرگ عاشق شده بود

عاشق طعمه اش …

نزدیکش شد

بوییدش

بوسیدش و

با دندان گلویش را درید …

افسوس …

ذات احساس نمی شناسد…!!

متن های بسیار زیبا و فلسفی در مورد گرگ

شعر در مورد گرگ ؛ متن و غزل و شعر کودکانه در مورد گرگ صفتان

زوزه ی گرگــــ از تنهــاییستــــــ

ولی گرگــــ هــا دستــه جمعــــی زوزه میکشنــــد ..

در دنیــــای گرگــــ ها اعتمـــاد مســاوی ستــــ با مرگـــــ ..

بــا همه بــــاش امـــا تنهـــــــــا ..

متن های زیبا و فلسفی در مورد گرگ

من ترسم از گرگ ها نیست ، میدانم کارشان دریدن است ، اما با ماهیت روباه ها چه کنم وقتی مدام لباس عوض می کنند ؟ !

متن های زیبا و فلسفی در مورد گرگ

گرگها این روزها دیگر شکار نمیروند، بلکه دل به نی چوپان سپرده اند و گریه میکنند با گرگها گشتیم، با ببرها خوردیم، با شیرها نعره کشیدیم و شب باکفتارها دربیابان خوابیدیم؛ ولی افسوس که عاقبت، خود، شکار خرگوشها شدیم!!!

متن های زیبا و فلسفی در مورد گرگ

گرگــ ها را دوستـــــ دارم ،
مرگــــ را می پذیرند ،
امـــا ..
تن به قلاده نمیدهند ..

متن های زیبا و فلسفی در مورد گرگ

شیرها ادعا میکنند سلطان جنگلند!

ببر را قوی ترین حیوان دنیا میدانند!

اما خنده ام میگیرد وقتی میبینم به دستور یک انســـان در سیرک بالا و پایین میپرند!

ولی گرگ رام نمیشد!

برای کسی عوض نمیشود و …

همه میدانند بازی کردن با گرگ حکمش مرگ است

متن های زیبا و فلسفی در مورد گرگ

بگذار کفتارها برای خود حکمرانی خیالی کنند!!

نمیدانند سکوت گرگ اغاز یک فاجعه است…

متن های زیبا و فلسفی در مورد گرگ

گرگ با همنوعانش شکار میکند !

خو میگیرد ، زندگی میکند !

ولی چنان به آنان بی اعتماد است

که شب هنگام خواب

با یک چشم باز میخوابد !!!

شاید گرگ معنی رفاقت را خوب درک کرده است…..!!!

شعر گرگ درون (فریدون مشیری):

در من ز گرگی خسته

خوابیده است

گرگی که می خواهد زوزه بکشد

اما نمی‌تواند

گرگی که پنجه‌هایش را

از شدت سرما

در زیر خویش پنهان کرده است

شعر رنگ گرگ (حسنعلی ترنج):

تنها تو بویای من مقدس مانده‌ای

با دندان‌هایی به رنگ خون

و چنگال‌های سبز از سایه‌های خورشید

بالا می‌روی

شعر گرگ (هوشنگ ابتهاج):

گرگ اگر هاری‌اش

دشنه بر تنش زدند

گرگ اگر گریه‌اش

اشک بر دهنش زدند

گرگ اگر خسته شد

صخره بر سرش زدند

این‌همه بهانه‌ها

از پی یل آمدند

گرگ اگر گم شده

در پی یل آمدند

شعر گرگ (محمدعلی بهمنی):

گرگ اگر باشی

به جرم گرگ بودن

شکار میشوی

آدمی اگر باشی

به جرم آدم بودن

شکار میکنی

متن‌های کوتاه در مورد گرگ:

بگذار کفتارها برای خود حکمرانی خیالی کنند! نمی‌دانند سکوت گرگ آغاز یک فاجعه است…

گرگ‌ها را دوست دارم، مرگ را می‌پذیرند، اما تن به قلاده نمی‌دهند…

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 31 تیر 1403
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.