; شعر در مورد قهر ؛ شعر مولانا در مورد قهر و آشتی معشوق و متن در مورد قهر - فال و خواب
شعر در مورد دوست خوب و بد از شاملو و دوست یابی از شهریار و فریدون مشیری

شعر در مورد دوست خوب و بد از شاملو و دوست یابی از شهریار و فریدون مشیری

شعر در مورد دوست شعر در مورد دوست ؛ خوب و بد از شاملو و دوست یابی از شهریار و فریدون مشیری در سایت فال …

شعر مولانا در مورد راه و شعر درباره راه زندگی و راه مدرسه و عاشقی و مسیر زندگی

شعر مولانا در مورد راه و شعر درباره راه زندگی و راه مدرسه و عاشقی و مسیر زندگی

شعر مولانا در مورد راه شعر در مورد راه عشق را رفتن ، شعر در مورد راه خوشبختی و جاده همگی در سایت فال و …

شعر در مورد رنگ آبی ؛ از حافظ و لباس آبی و شعر کودکانه آبی دریا و متن زیبا در مورد رنگ ها

شعر در مورد رنگ آبی ؛ از حافظ و لباس آبی و شعر کودکانه آبی دریا و متن زیبا در مورد رنگ ها

شعر در مورد رنگ آبی شعر در مورد رنگ آبی ؛ از حافظ و لباس آبی و شعر کودکانه آبی دریا و متن زیبا در …

شعر در مورد قهر

شعر در مورد قهر ؛ شعر مولانا در مورد قهر و آشتی معشوق و متن در مورد قهر

شعر در مورد قهر ؛ شعر مولانا در مورد قهر و آشتی معشوق و متن در مورد قهر همگی در سایت فال و خواب .امیدواریم این مطلب ورد توجه شما سروان گرامی قرار گیرد.

 تو به قهر دشمنان بهتر که خود مبدا کنی

پیش از آن کان بدنیت بر قهر تو مبدا کند

شعر در مورد قهر

 در جان هزار گونه جراحت پدید شد

لب را به قهر ما چو گزیدن گرفته است

شعر در مورد قهر و آشتی

 اشک گردد از سموم قهر تو آب حیات

زنده گردد از نسیم لطف تو عظم رمیم

شعر در مورد قهر و ناز

 به قهر ارچه کامل شدی، هم خوشم

که در تیغ حاضر جواب آمدی

شعر در مورد قهر بودن

 زبس قهر و لطفش همه خوش اداست

نگه میکند گر تغافل کند

شعر در مورد قهر کردن

 قهر یگرنگان دلیل انقلاب عالم است

از فساد خون خلل در کشور تن میشود

شعر در مورد قهر نکردن

 در چمن پروانه ای آمد، ولی ننشسته رفت

با حریفان قهر بیجای توام آمد بیاد

شعر درباره قهر و آشتی

 برآمیزی و بگریزی و بنمایی و بربایی

فغان از قهر لطف اندود و زهر شکرآمیزت

شعری در مورد قهر و آشتی

 تیغ قهر ار تو زنی قوت روحم گردد

جام زهر ار تو دهی قوت روانم باشد

شعر در مورد قهرمانی پرسپولیس

 به لطف اگر بخرامد هزار دل ببرد

به قهر اگر بستیزد هزار تن بکشد

شعر درباره قهر بودن

 اسیر بند غمت را به لطف خویش بخوان

که گر به قهر برانی کجا شود مغلول

شعر در وصف قهر

 گرش به قهر برانی به لطف بازآید

که زر همان بود ار چند بار بگدازی

شعر قهر

 هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم

که گر به قهر برانی به لطف بنوازی

شعر قهرمان

 مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

شعر قهر نکن

 گاه به مهر عروسان بهاری مه من

گاه با قهر عبوسان خزانی گل من

متن تبریک تولد رسمی در مورد قهر

دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید

واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد

دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید

نقش لبخند را بر چهره ی زیبایت خواهم پاشید

تا جرأت نوشتن این سطر لرزان را پیدا کنم

تولدت مبارک دوست گرامی

شعر قهر و آشتی

 میان قهر خدا و عدو مشو حایل

به انتقام الهی گذار دشمن را

شعر قهر وحزن

 ز لطف بیشتر از قهر دلشکسته شویم

ز سنگ سخت تر افتاده مومیایی ما

شعر قهر نکن تو با من

 آتش فروز قهر تو، آیینه دار لطف تو

هم مغرب ادبارها، هم مشرق اقبال ها

شعر قهر نکن بهت نمیاد

 نیش باشد قسمت زنبور از دریای شهد

ممسک از قهر خدا بی بهره از مال خودست

شعر قهر نکن با من

 عطیه ای است سزاوار قهر یار شدن

چه شد که از نظر لطف، مهوشم انداخت؟

شعر قهر نکن تو با من

 همین بس است ز قهر خدا سزای بخیل

که فقر دارد و از مزد فقر نومیدست

شعر کوتاه قهر نکن

 عشق بلند در گرو قهر و لطف نیست

دشنام فاش و خنده پنهان چه لازم است؟

شعر عاشقانه قهر نکن

 لطف و قهر زمانه هر دو یکی است

گره دام و دانه هر دو یکی است

شعر نو قهر نکن

 از سختی دل است یکی لطف و قهر یار

یکدست خط ز خامه فولاد می شود

شعر باهام قهر نکن

 درلباس لطف، دل را قهر افزون می گزد

تلخی بادام در شکر نماید بیشتر

شعر درباره قهر نکن

 لطف گردون بیشتر از قهر می سوزدمرا

تلختر هرچند می در کام، بی اکراه تر

شعر قهر و آشتی خواهران غریب

 دردل خلد ز قهر فزون لطف بی محل

درچشم، گل ز خار بود ناگوارتر

شعر قهر و آشتی کودکانه

 از سپر انداختن تا می شود مغلوب خصم

از نیام قهر تیغ خویش را عریان مکن

شعر قهر و آشتی

 پرتو قهر حق است طاعت بی ذوق

کار مکن تا نشاط کار نیابی

دانلود شعر قهر و آشتی

 تا شد از قهر الهی طعمه دوزخ یزید

نعره هل من مزید از آتش دوزخ نخاست

شعر درباره قهر و آشتی

 بنده ام گر به لطف می خوانی

حاکمی گر به قهر می رانی

شعر قهر آشتی

 گاهی سموم قهر تو، همدست با خزان

گاهی نسیم لطف تو، همراه با صبا

شعر در مورد قهر و آشتی

 جایی که تیغ قهر برآرد مهابتت

ویران کند به سیل عرم جنت سبا

قهر و آشتی در شعر

 یارب دوام عمر دهش تا به قهر و لطف

بدخواه را جزا دهد و نیکخواه را

شعر طنز قهر و آشتی

 ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت؟

تاب قهر تو نیاریم خدایا زنهار

شعر در مورد قهر

 چنان به لطف همی پرورد که مروارید

دگر به قهر چنان خرد می کند که سفال

شعر در مورد قهر و آشتی

 گردون سنان قهر به باطل نمی زند

الا کسی که خود بزند سینه بر سنان

شعر در مورد قهر بودن

 یکی که گردن زورآوران به قهر بزن

دوم که از در بیچارگان به لطف درآی

شعر در مورد قهر کردن

 قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی

قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا

شعر در مورد قهر نکردن

 یوسفی از چاه و زندان چاره نیست

سوی زهر قهر چون شکر بیا

شعر درباره قهر و آشتی

 اندر خلیل لطف بد آتش نمود آب

نمرود قهر بود بر او آب آذریست

شعری در مورد قهر و آشتی

 غافلی را لطف بفریبد چنان

قهر نندیشد جنایت می کند

شعر در مورد قهرمانی پرسپولیس

 مادر اگر چه که همه رحمتست

رحمت حق بین تو ز قهر پدر

شعر درباره قهر بودن

 قهر کند دایگی از لطف تو

زهر دهد دایه چو آری تو فن

شعر در وصف قهر

 که نیست قهر خدا را بجز ز دزد خسیس

که سوی کاله فانی بود عزیمت او

شعر قهر

 فتنه به شهر توام کشته قهر توام

گر نه که بهر توام هیچ مرادم مده

شعر قهرمان

 گه لباس قهر درپوشی و راه دل زنی

گه بگردانی لباس آیی قلاوزی کنی

شعر قهر نکن

 بگفتمش که دلم بارگاه لطف خداست

چه کار دارد قهر خدا در این مأوی

شعر قهر و آشتی

 که پاسبان سراپرده جلالت او

به نفط قهر بزد تا بسوخت از شرری

شعر قهر وحزن

 در لطف اگر بروی شاه همه چمنی

در قهر اگر بروی که را ز بن بکنی

شعر قهر نکن تو با من

 ز باده ساغر فانی حذر کن، ورنه درمانی

وگرچه صد چو خاقانی، به تیغ قهر یزدانی

شعر قهر نکن بهت نمیاد

 از درد همیشه من دوا می بینم

در قهر و جفا لطف و وفا می بینم

شعر قهر نکن با من

 بهمن کجا شده است و کجا قارن

زان پس که قهر کردند اعدا را؟

شعر قهر نکن تو با من

 همچنان در قهر جباران به تیغ ذوالفقار

هیچ کس انباز و یار حیدر کرار نیست

شعر کوتاه قهر نکن

 از حجت اگر تو پند بپذیری

از قهر تو این جهان فرو ماند

شعر عاشقانه قهر نکن

 بر قهر عدوی خود برون آر

مر حجت خویش را از این خم

شعر نو قهر نکن

 لیکن سموم قهر اجل را علاج نیست

بسیار ازین ورق که به باد خزان برفت

شعر باهام قهر نکن

 از لطف قهر باز نموده فراق او

وز قهر لطف تعبیه کرده وصال او

شعر درباره قهر نکن

 ندهدش قهر خدا مهلت که تا یک دم زند

گر چه دارد طاعت اهل زمین و آسمان

شعر قهر و آشتی خواهران غریب

 پیش عشاق لطف باشد قهر

نزد مشتاق فخر باشد عار

شعر قهر و آشتی کودکانه

آن قدر عاشقیم که قهر میکنیم و

با هم از خانه میزنیم بیرون!

راستی زیبا…

یک جای خوب برای قهر دوتایی سراغ داری؟

جایی که هوایش

هوای بوسه باشد و آغوش و عشق!؟

شعر قهر و آشتی

ترسم این است از این خانه دلت قهر کند

قصّه ها کَم بشود فاصله فرسنگ شود

دانلود شعر قهر و آشتی

باور آدمهای ساده را خراب نکن

آدمهای ساده با تو تا ته خط می آیند

و اگر بی معرفتی ببینند قهر نمی کنند

می میرند

مرگ پروانه ها را آیا دیده ای ؟

پروانه ها با یک تلنگر می میرند

شعر درباره قهر و آشتی

به خاطرت

با همه قهر کردم!

حالا رفته ای

و من شبیه تکه ابری تنها شده ام

نمی بارم

آرام آرام

دق می کنم!

شعر قهر آشتی

قهرت را می توانم تحمل کنم

بهانه ات را..

لج بازی ات را..

اما دامن آبی چین دارت را نه!

ماهی کوچکی می شوم

که بعد از عمری

دریا را دیده!

شعر در مورد قهر و آشتی

وقتی یکیو دوست داری

اشکشو درنیار

با اشکاش از چشماش میوفتی

ازش فاصله نگیر

اگه سرد شه دیگه درست نمیشه …

باهاش قهرنکن

بی تو بودن رو یاد می گیره …

تهدیدش نکن

دعواش نکن

میره پشته یکی دیگه قایم میشه

اون آدم پناهش میشه

قهر و آشتی در شعر

من هرشب به اشتیاقِ تو  

پیراهنِ سفیدِ حریرِ مادربزرگ را می پوشم

همان که همیشه وقتی با پدربزرگ قهر می کرد

با یک سنجاقِ گل رویِ سر

تنش می کرد

و منتظر می نشست تا پدربزرگ از حجره بیاید

خودم را هزار بار در آینه نگاه می کنم

لبخند می زنم

و در دل تمامِ قندهایِ نخورده را آب می کنم

شعر طنز قهر و آشتی

قهر نکن عزیزم!

همیشه که عشق

پشت پنجره هامان سوت نمی زند

گاهی هم باد

شکوفه های آلوچه را می لرزاند

دنیا همیشه قشنگ نیست

شعر قهر و آشتی

خیالم را که میهمان باشی ،

زنبق های شعر از کویر واژگانم می شکفد .

به اِعجازی شاعر عشق تو می گردم .

و در عروجی نورانی ؛

یاد تو ؛

در صندوقچه ی سربه مُهر قلبم ،

فرود می آید …

 مگو بازی با کلمات است !

این احساس است که به مصاف آمده است .

قهرت را غلاف کن …

دانلود شعر قهر و آشتی

پُرِ زخمم و غم قهرِ تو مانند نمک

به گمانم که بمیرم، تو بگویی به درک

شعر درباره قهر و آشتی

تحمل کردن قهر تو را یک استکان بس نیست

تسلّی دادن این فاجعه ، میخانه می خواهد

شعر قهر آشتی

با قهر میگریزی و گویا که غافلی

آرام سایه‌ای همه جا در قفای توست

شعر در مورد قهر و آشتی

عاشقی چیست به جز شادی و مهر و غم و قهر ؟!

نه من از قهر تو غمگین، نه تو از مهرم شاد

شعر تولدت مبارک اندی

بیدارم کن ، من تازه متولد شده‌ام

زندگی و مرگ

در تو آشتی می‌کنند ، بانوی شب

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 8 فروردین 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.