; شعر در مورد اسم رعنا و متن و عکس نوشته و پروفایل در مورد اسم رعنا - فال و خواب
شعر در مورد کابل و شعر در مورد انتحاری کابل خونین و شهدای کابل و افغانستان

شعر در مورد کابل و شعر در مورد انتحاری کابل خونین و شهدای کابل و افغانستان

شعر در مورد کابل شعر در مورد کابل ؛ شعر در مورد انتحاری کابل خونین و شهدای کابل و افغانستان همگی در سایت فال و …

شعر در مورد احساس و شعر پر احساس در وصف خود با احسال و حال خوب داشتن

شعر در مورد احساس و شعر پر احساس در وصف خود با احسال و حال خوب داشتن

شعر در مورد احساس شعر در مورد احساس ؛ شعر پر احساس در وصف خود با احسال و حال خوب داشتن همگی در سایت فال …

شعر در مورد جشن تولد و شعر تولد از شاعران معروف از فروغ و شعر برای تولد

شعر در مورد جشن تولد و شعر تولد از شاعران معروف از فروغ و شعر برای تولد

شعر در مورد جشن تولد شعر در مورد جشن تولد ؛ شعر تولد از شاعران معروف از فروغ و شعر برای تولد همگی در سایت …

شعر در مورد اسم رعنا

شعر در مورد اسم رعنا ؛ متن و عکس نوشته و پروفایل در مورد اسم رعنا

شعر در مورد اسم رعنا ؛ متن و عکس نوشته و پروفایل در مورد اسم رعنا همگی در سایت فال و خواب .امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروان گرامی قرار گیرد.

 می آمد یار مست و تنها تنها

با نرگس پرخمار رعنا رعنا

شعر در مورد اسم رعنا

 چه خبر شهسوار رعنا را؟

که صف مورد گشت پامالش

شعر درباره اسم رعنا

 دلاراما چنین زیبا چرایی

چنین چست و چنین رعنا چرایی

شعر برای اسم رعنا

 آه رعنا می شود هر چند رعنا می شوی

آرزو قد می کشد چندان که بالا می کشی

شعر درباره اسم رعنا

 زمانه حله نو بست روی صحرا را

کشید دل به چمن لعبتان رعنا را

شعر با اسم رعنا

 بی شاهد رعنا به تماشا نتوان رفت

بی سرو خرامنده به صحرا نتوان رفت

شعر درمورد اسم رعنا

 شمایل قند رعنا و طبع موزونت

هزار فتنه و آشوب در جهان انداخت

شعر در مورد اسم رعنا

 به بستان لطافت سرو باشد

ولی چون قد او رعنا نباشد

شعر با کلمه رعنا

 پیر عاشق پیشه ام، به کاین مصلای مرا

خدمتی را زیر پای شاهد رعنا کشند

شعر با کلمه ی رعنا

 زین نازکان رعنا، خسرو، گریز زیرا

در کوی شیشه کاران دیوانه می نگنجد

شعری در مورد اسم رعنا

 میی که ساقی رعنا ز خون مستان خورد

چه خوابها که بدان غمزه های کافر داد

شعری درباره اسم رعنا

 هجر خواهد کشت اکنون که به چندین عاشقی

تاکنون ناکشته زان بی رحم رعنا مانده ایم

شعری برای اسم رعنا

 گر سخن زان قد رعنا گویم

بیش از آن است که زیبا گویم

شعر درباره ی اسم رعنا

 من عاشقم، نه رعنا، کز دوست کام خواهم

کامم همین کزان در خاکی به کام خواهم

شعر در مورد اسم رعنا

 جگر خارای پیکان غمزه خوبان، رو، ای رعنا

که نآرد نازنین طاقت ز ناخن پشت خاریدن

متن تولد رسمی برای دوست

نهال عمر تو ای دوست همیشه رعنا باد

بهار حسن تو بی آفت از خزان ها باد

همواره شمع وجود تو روشنایی بخش

همیشه روشنیت گرم و محفل آرا باد

شعر درباره اسم رعنا

 هست نالان سوخته جانم مرم، ای کبک رعنا

گر ز مردار استخوانی بشنوی بانگ کلاغی

شعر برای اسم رعنا

 زعشق آن گل رعنا همه شب

چو بلبل ناله و افغان برآور

شعر درباره اسم رعنا

 سادگی باغیست طبع عافیت آهنگ را

وقف طاء و سان رعنا کن گل نیرنگ را

شعر با اسم رعنا

 با بزرگیهای شیخ آسان که میگردد طرف

پیش این جا موس رعنا سامری گوساله است

شعر درمورد اسم رعنا

 امتیازی در میان آمد دورنگی نقش بست

کرد (بیدل) ساغر ما را گل رعنا شراب

شعر در مورد اسم رعنا

 بحسن قامت رعنا مباد غره برائی

هزار سدره درین باغ پایمال گیاهست

شعر با کلمه رعنا

 پشت و روئی نتوان بست بر آئینه دل

گل این باغ محال است که رعنا باشد

شعر با کلمه ی رعنا

 غیرت آن قامت رعنا بلند افتاده است

یک سر مژگان اگر مردید سر بالا کنید

شعری در مورد اسم رعنا

 بقدر ناز معشوقست سعی همت عاشق

نگاه ما بلندی کرد تا سرو تو رعنا شد

شعری درباره اسم رعنا

 در گلستان چمن پردازی پیراهنت

بال طاوسان رعنا رخت آتشکار بود

شعری برای اسم رعنا

 در گلشنیکه اوست چه شبنم کدام رنگ

یعنی دعای بوی گل آنجا نمیرسد

شعر درباره ی اسم رعنا

 دل نه تنها (بیدل) از برق تمنا سوختیم

دیده هم از مردمک دارد گل رعنا ثمر

شعر در مورد اسم رعنا

 فکر آنقامت جهانی را بلند آوازه کرد

رخصت نازی که منهم مصرعی رعنا کنم

شعر درباره اسم رعنا

 اینقدر رعنا نمی بالد نهال اینچمن

سایه نخل که افتاده است بر بالای سرو

شعر برای اسم رعنا

 با نقش خیال اینهمه رعنا نتوان زیست

چون پیکر طاوس ز نیرنگ شگرفی

شعر درباره اسم رعنا

 یاد آن قامت رعنا بتکلف نکنی

که مبادا روی از خویش و قیامت آئی

شعر با اسم رعنا

 ای باغبان، سپاه خزان آمد

بس دیر کشتی این گل رعنا را

شعر درمورد اسم رعنا

 باغبانا ز خزان بی خبرت می بینم

آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد

شعر در مورد اسم رعنا

 چشمت از ناز به حافظ نکند میل آری

سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد

شعر با کلمه رعنا

 قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا

فراغ برده ز من آن دو جادوی مکحول

شعر با کلمه ی رعنا

 بگشا به شیوه نرگس پرخواب مست را

و از رشک چشم نرگس رعنا به خواب کن

شعری در مورد اسم رعنا

 سرو را در چمن آواز قیامت بنشست

چون سهی سرو من آن قامت رعنا بنمود

شعری درباره اسم رعنا

 زرگر باد بهاری از کلاه سیم دوز

قبه ئی از زر بنام نرگس رعنا زده

شعری برای اسم رعنا

 گل نیست چنین سرکش و رعنا که توئی

مه نیست بدین گونه فریبا که توئی

شعر درباره ی اسم رعنا

 شیوه نرگس ببین، نزد بنفشه نشین

سوسن رعنا گزین، زرد شقایق ببار

شعر در مورد اسم رعنا

 سعدیا غنچه سیراب نگنجد در پوست

وقت خوش دید و بخندید و گلی رعنا شد

شعر درباره اسم رعنا

 شوخ تنها که خواند چشم ترا

چشم تو شوخ هست و رعنا هم

شعر برای اسم رعنا

 باز در رعنا سرای طبع طراران چرخ

بهر این نو خاستگان در کهنه پیرایی شدند

شعر درباره اسم رعنا

 از برای آبروی عاشقان بردار عشق

عقل رعنا را برآر و آتش اندر دار زن

شعر با اسم رعنا

 الا ای نوگل رعنا که رشک شاخ شمشادی

نگارین نخل موزونی همایون سرو آزادی

شعر درمورد اسم رعنا

 اشاره غزل خواجه با غزاله تست

«صبا به لطف بگو، آن غزال رعنا را»

شعر در مورد اسم رعنا

 نور خورشیدم، ز امداد خسیسان فارغم

نیستم آتش که هر خاری کند رعنا مرا

شعر با کلمه رعنا

 فارغیم از هوس سیر خیابان بهشت

تا به آن قامت رعنا نگرانیم ترا

شعر با کلمه ی رعنا

 خوشا گشاده جبینی که چون گل رعنا

خزان خویشتن آمیخت با بهار اینجا

شعری در مورد اسم رعنا

 ز نقش پای غزالان دشت بتوان یافت

به بوی مشک، پی آن غزال رعنا را

شعری درباره اسم رعنا

 به جامه گل رعنا به بوستان آید

گل عذار تو و چهره حنایی ما

شعری برای اسم رعنا

 نیرنگ چرخ، چون گل رعنا درین چمن

خون دل از پیاله زر می دهد مرا

شعر درباره ی اسم رعنا

 صد کاسه خون اگر چه کشیدم درین چمن

زردی نرفت چون گل رعنا ز رو مرا

شعر در مورد اسم رعنا

 همین است پیغام گلهای رعنا

که یک کاسه کن نوبهار و خزان را

شعر درباره اسم رعنا

 با دو رویان، یک جهت یکرنگ نتواند شدن

پیش عارف خار از گلهای رعنا بهترست

شعر برای اسم رعنا

 کیست عقل کل که در چرخ آورد افلاک را؟

جنبش این سایه از رعنا نهال دیگرست

شعر درباره اسم رعنا

 هست از وحدت خزان و نوبهار او یکی

بوستان آفرینش را گل رعنا دل است

شعر با اسم رعنا

 می شوند از خاکساری زیردستان سربلند

جامه کوتاه، رعنا می کند کوتاه را

شعر درمورد اسم رعنا

 پرده دار نقص شد کوته زبانی ها مرا

جامه کوتاه، رعنا می کند کوتاه را

شعر در مورد اسم رعنا

 کوته اندیشی است کردن شکوه از بخت سیاه

روز رعنا در قفا باشد شب کوتاه را

شعر با کلمه رعنا

 اختلاف رنگ، گل را برنیارد ز اتحاد

با دو رنگی پیش یکرنگان گل رعنا یکی است

شعر با کلمه ی رعنا

 گل رعنا نبود عالم بیرنگی را

باده و خون به مذاق عرفا هر دو یکی است

شعری در مورد اسم رعنا

 گر چه از فاختگان یافت پر و بال عروج

سرو ازان قامت رعنا نتوانست گذشت

شعری درباره اسم رعنا

 دل تو چون گل رعنا دو رنگ افتاده است

وگرنه حسن خزان و بهار یکدست است

شعری برای اسم رعنا

 پیوسته درین باغ، دلم چون گل رعنا

رویی به بهار و رخ دیگر به خزان داشت

شعر درباره ی اسم رعنا

 از دورنگیها که پنهان داشت دوران در لباس

جرعه ای در دامن گلهای رعنا ریختند

شعر در مورد اسم رعنا

 نفس سرکش گردد از اقبال دنیای خسیس

مشت خاری آتش افسرده را رعنا کند

شعر درباره اسم رعنا

 کوته اندیشی است کردن شکوه از بخت سیاه

روز رعنا در قفا باشد شب کوتاه را

شعر برای اسم رعنا

 ز می بگذر که باشد در قفا همچون گل رعنا

خمار زردرویی باده های ارغوانی را

شعر درباره اسم رعنا

 گر آفتاب زردی از آن سو گذشته ای

پیغام آن ستاره رعنا به ما رسان

شعر با اسم رعنا

 مسافران به سحرگاه راه پیش کنند

تو خواب بیش کنی اینت خفته رعنا

غزل رعنا

رعنا، رخ چو ماه، طبع چون نبات چشمانت نرگس، خندان لب چو عقیق قامتت رعنا، موی مشکین تو شمشاد دلبری تو کرده عالم را غرق عیش

ای یار رعنا، ناز تو برده دل از من جان را به فدای تو کردم، ای ماه تابان نگاه تو گر بر من افتد، شادمان گردم از غم رهایی یابم، ای یار دلنشان

طنازی تو کرده مرا شیدا و مجنون در حسرت دیدار تو، خونین جگر گشتم ای کاش نبینم روزی، هجران تو جانا که بی تو جان من به لب رسد، ای روح و روان

رباعی رعنا

رعنا، رخ تو چون نگارخانه چشمان تو مست و دلربا و شادمانه موهای تو مشکین، قد تو چون صنوبر ای یار رعنا، جانم به فدایت باد

قصیده رعنا

ای رعنا، تو چون حوری بهشتی چشمان تو نرگس، خندان لب چو مروارید موهای تو مشکین، قد تو چون صنوبر بوی تو چون گل، دل از من برده ای یار

ای یار رعنا، در حسرت دیدار تو روز و شب نالم، اشک خونین ریزم دلم تنگ تو شده، ای کاش برگردی تا از غم رهایی یابم، ای ماه تابان

تو خورشید منی، ای روشنی چشمانم تو جان منی، ای مونس و همدمم بی تو تاریکی مطلق است زندگی ای یار رعنا، برگرد به من، ای مهربان

دوبیتی رعنا

رعنا، رخ تو چون ماه شب چهارده چشمان تو نرگس، خندان لب چو عقیق ای یار رعنا، در کمند تو اسیرم تا هستم به عشق تو وفادار می مانم

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 22 خرداد 1403
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.