; شعر در مورد حق الناس ؛ و حق و ناحق و حق کشی و حق گویی و حق طلبی - فال و خواب
شعر در مورد لیاقت ؛ و افراد نالایق و دوبیتی شعر مولانا در مورد لیاقت شهادت و شایستگی

شعر در مورد لیاقت ؛ و افراد نالایق و دوبیتی شعر مولانا در مورد لیاقت شهادت و شایستگی

شعر در مورد لیاقت شعر در مورد لیاقت ؛ و افراد نالایق و دوبیتی شعر مولانا در مورد لیاقت شهادت و شایستگی همگی در سایت …

شعر در مورد حسادت ؛ جملات بزرگان در مورد حسادت و شعر نو در مورد بخیل و حسود

شعر در مورد حسادت ؛ جملات بزرگان در مورد حسادت و شعر نو در مورد بخیل و حسود

شعر در مورد حسادت شعر در مورد حسادت ؛ جملات بزرگان در مورد حسادت و شعر نو در مورد بخیل و حسود همگی در سایت …

شعر در مورد بلبل ؛ گلهای بهاری و صدای پرندگان و گل و مرغ از حافظ و سعدی

شعر در مورد بلبل ؛ گلهای بهاری و صدای پرندگان و گل و مرغ از حافظ و سعدی

شعر در مورد بلبل شعر در مورد بلبل ؛ گلهای بهاری و صدای پرندگان و گل و مرغ از حافظ و سعدی همگی در سایت …

شعر در مورد حق الناس

شعر در مورد حق الناس ؛ و حق و ناحق و حق کشی و حق گویی و حق طلبی

شعر در مورد حق الناس ؛ و حق و ناحق و حق کشی و حق گویی و حق طلبی همگی در سایت فال و خواب . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد

ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد

کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن

یه روزی هر کسی باشن، حساباشونو پس می دن

شعر در مورد حق الناس

عبادت از سر وحشت، واسه عاشق عبادت نیست

پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست

سر آزادگی مُردن، تَهِ دلدادگی میشه

یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه

شعری در مورد حق الناس

کنار سفره ی خالی، یه دنیا آرزو چیدن

بفهمن آدمی یک عمر بهت گندم نشون می دن

نذار بازی کنن بازم برامون با همین نقشه

خدا هرگز کسایی رو که حق خوردن نمی بخشه

شعر درباره حق الناس

کسایی که به هر راهی دارن روزیتو می گیرن

گمونم یادشون رفته همه یک روز می میرن

جهان بدجور کوچیکه همه درگیر این دردیم

همه یک روز می فهمن چه جوری زندگی کردیم

شعری در باره حق الناس

جز نقش تو در نظر نیامد ما را

جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت

حقا که به چشم در نیامد ما را

شعر کوتاه در مورد حق الناس

وقتی از دوست داشتن کسی مطمئن نیستی

حق نداری دستاشو بگیری که به دستات عادتش بدی…

شعر حافظ در مورد حق الناس

به من حق بده

دوست داشتنت تنها راز زندگی ام باشد

من همیشه هرچه را که دوست داشته ام

از دست داده ام!

شعر سعدی در مورد حق الناس

به من حق بده از روزهایی که نباشی بترسم

روزهایی که نیستی نابودم می کند

شعر زیبا در مورد حق الناس

 حق نخفته ست بنگری روزی

که حق تو تمام بگزارد

شعر در باره ی حق الناس

 سالک راه حق نخواهد عیش

عاشق روی حق نجوید کام

شعر درباره ی حق الناس

 در معانیش حق توان دیدن

آینه حق نماست این دیوان

شعری درباره ی حق الناس

 به تیغ در حق خسرو حق جفا بگذار

خدای خیر دهادش که حق گزار من است

شعر در وصف حق الناس

 رضای حق به رضای تو بسته است از حق

چرا به هر چه کند حق رضا نمی گردی؟

شعر حق الناس

 دست حق آمد دراز با کف حق کژ مباز

در ره حق هر کی کاشت دانه جو جو درود

شعر درباره حق الناس

 غرقه شو اندر آب حق مست شو از شراب حق

نیست شو و خراب حق ای دل تنگ حوصله

شعر برای حق الناس

 بر سر من نبشت حق در دل من چه کشت حق

صبر مرا بکشت حق صبر نماند و صابری

شعر در مورد حق الناس

 کار حق کن بار حق کش جز ز حق

هیچ کس را کار و باری دیده ای

شعر در رابطه با حق الناس

 که حق بینند و حق گویند و حق جویند و حق باشد

هر آن معنی که آید در دل دانای درویشان

شعر حافظ در مورد حق الناس

 نور حق، همواره در جلوه گریست

آنکه آگه نیست، از بینش بریست

شعر در باره ی حق الناس

 گشت حق کارگران پایمال

بر صفت غله که در آسیاست

شعر کوتاه درمورد حق الناس

 حق بر آنکس ده که میدانی غنی است

گر سراپا حق بود مفلس، دنی است

شعر سعدی در مورد حق الناس

 به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز

به یار یک جهت حق گزار ما نرسد

شعر راجب حق الناس

 آنکه میلش سوی حق بینی و حق گویی بود

سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت

شعر درباره ی حق الناس

 کنف رحمت حق منزل او دان و آنگه

سال تاریخ وفاتش طلب از رحمت حق

شعر درمورد حق الناس

از چه حق رأی دادن نیستش

آن که، جان را گر بگیرد حق اوست

شعر طنز حق الناس

 کز چه دارد، مرد عامی حق رأی

لیک زن با صد هنر محروم از اوست

شعری در مورد حق الناس

 به دولتت علم دین حق فراشته باد

به صولتت علم کفر در نگونساری

شعری در باره حق الناس

 گذر ز باطل و مردانه حق پرستی کن

ز حق پرستی بهتر چه کار خواهد بود؟

شعر کوتاه در مورد حق الناس

 گفتگوی حق دریغ از حق پرستان داشتن

یوسف بی جرم را محبوس زندان کردن است

شعر زیبا در مورد حق الناس

 باطل حجاب دیده حق بین نمی شود

دنیا بهشت در نظر حق پرست ماست

شعری درباره ی حق الناس

 از خود نشناسان مطلب دیده حق بین

حق را چه شناسند ز خود بیخبری چند

شعر در مورد حق الناس

 نیست از حق ناشناسی خواهش دنیای من

توشه راه حق از دنیای باطل یافتم

شعری در مورد حق الناس

 چیست دانی عشقبازی، بی سخن گویا شدن

چشم پوشیدن ز غیر حق، به حق بینا شدن

شعر درباره حق الناس

 چشم حق بین ز صنم جلوه حق می بیند

عارف از گوشه بتخانه نیاید بیرون

شعری در باره حق الناس

 در پیش باطلان جهان حرف حق مگو

منصور شد هلاک ز حق گفتن این چنین

شعر کوتاه در مورد حق الناس

 آن ذات که حق بود صفاتش

او را بنگر، چه باشد اسما؟

شعر حافظ در مورد حق مردم

 دعوی پیر خرابات به حق بود، به حق

عمل شیخ مناجات ریا بود، ریا

شعر سعدی در مورد حق الناس

 عقل و عشق و معرفت شد نردبان بام حق

لیک حق را در حقیقت نردبانی دیگرست

شعر زیبا در مورد حق الناس

 مردگان چمن از دعوت حق زنده شدند

کفرهاشان همه از رحمت حق ایمان شد

شعر در باره ی حق الناس

 نگارینا، دل سنگیت هرگز

حق آزرده هجران نداند

شعر درباره ی حق الناس

 بیا، جانا، رضای من نگهدار

دمی حق وفای من نگهدار

شعری درباره ی حق الناس

 مرا جان در وفاداری برآمد

هنوز اندر حق من بدگمانی

شعر در وصف حق الناس

 عیب دگران نگویم این بار

کاندر حق خویشتن شنودم

شعر حق الناس

 ندانستم که در پایان صحبت

چنین باشد وفای حق گزاران

شعر درباره حق الناس

 حق به دست رقیب ناهموار

پیش خصم ایستاده چون سپری

شعر برای حق الناس

 مجبور حق نگردد آلوده معاصی

بد کردن خلایق برهان اختیارست

شعر در مورد حق الناس

 صاحب حق، بهای عالم قدس،

زکریا، ندیم رحمان کو؟

شعر در رابطه با حق الناس

 بدادم ناصبی را پاسخ حق

نخواهم کرد زین بیش احتمالی

شعر حافظ در مورد حق الناس

 انتقام فلک نمی دانی

حق نان و نمک نمی دانی

شعر در باره ی حق الناس

 تیغ بگذار که باری حق عشقت بگذارم

گر نه آنی تو که با ما حق صحبت بگذاری

شعر کوتاه درمورد حق الناس

من جز از تو نشناسم به حق خدمت تو

تو نه آنی که حق خدمت ما بشناسی

شعر سعدی در مورد حق الناس

 حق من در تو نگاهی ست سر رود دو چشم

که ز گریه حق خسرو همه نابود کنند

شعر راجب حق الناس

 کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی

حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

شعر درباره ی حق الناس

 ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک

حق نگه دار که من می روم الله معک

شعر درمورد حق الناس

 حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او

ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

شعر طنز حق الناس

 من به حق باقی شدم اکنون که از خود فانیم

هان ز خود فانی مطلق شو به حق شو استوار

شعری در مورد حق الناس

 تا فراموشت نگردد غیر حق

در حقیقت نیستی ذاکر، بدان

شعری در باره حق الناس

 بگذر ای غافل ز یاد این و آن

یاد حق کن تا بمانی جاودان

شعر کوتاه در مورد حق مردم

 منتظر فیض حق بود شب و روز و گشت

عاقبت از لطف حق، کام دل او روا

شعر زیبا در مورد حق مردم

 بیطاعت حق بهشت و رضوان مطلب

بی خاتم دین ملک سلیمان مطلب

شعری درباره ی حق الناس

 میدان که خدای دشمنش میدارد

گر دشمن حق نه ای چرا داری دوست

شعر در مورد حق مردم

 دل صافی کن که حق به دل می نگرد

دلهای پراکنده به یک جو نخرد

شعری در مورد حق مردم

 آنجا که مجردان حق می نوشند

خم خانه تهی کنند و مستی نکنند

شعر درباره حق مردم

 حقا که به عهدها نیایم بیرون

از عهده حق گزاری یک دمه عشق

شعری در باره حق مردم

 از گوش دلم سر الهی هر دم

حق میگوید ولی ز نی می شنوم

شعر کوتاه در مورد حق مردم

 گر طالب راه حق شوی ره پیداست

او راست بود با تو، تو گر باشی راست

شعر حافظ در مورد حق مردم

 ای بار خدا به حق هستی

شش چیز مرا مدد فرستی

ایمان و امان و تن درستی

فتح و فرج و فراخ دستی

شعر سعدی در مورد حق مردم

 مرا در آرزویت غم ندیم است

به تو گر نیست روشن، حق علیم است

شعر زیبا در مورد حق مردم

 من اگر نمی توانم حق خدمت زیادت

کم ازین که جان شیرین بدهم در آرزویت

شعر در باره ی حق مردم

 ما چنین کز دل گرفتاریم هست

حق به دستت، گر دلت از ما گرفت

شعر درباره ی حق مردم

 باری اندیشه خسرو می کن

که به حق جمله جهان نمک است

شعری درباره ی حق مردم

 وقتی زبان طعن گشادم به بیدلی

اینک دل خراب مرا حق او گرفت

شعر در وصف حق مردم

 چون که پیوند توست گل، ای خار

نیش در حق او نه از هنر است

شعر حق مردم

 دلم برد بر بوسه پروانه وار

ستد جان که این حق پروانگی ست

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 8 فروردین 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.