تعبیر خواب مکبر نماز بودن ، معنی تکبیر گفتن در نماز در خواب چیست

تعبیر خواب مکبر نماز بودن

تعبیر خواب مکبر نماز بودن ، معنی تکبیر گفتن در نماز در خواب چیست

تعبیر خواب مکبر نماز بودن ، معنی تکبیر گفتن در نماز در خواب چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب اذان دادن ، معنی دادن و گفتن و شنیدن در خواب های ما چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب مکبر نماز بودن چیست

ابن سیرین می گوید که معنی این خواب ایمنی یافتن از دشمنان و باز شدن درهای خیر و برکت بر روی تو است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب افتادن بچه در چاه ، معنی افتادن بچه در چاه در خواب چیست

امام صادق هم این خواب را به رهایی از شر دشمنان و بلا و امنیت یافتن و باز شدن گره مشکلات و خیر و برکت می دانند.

تعابیر دیگر دیدن اذان در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب اذان را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق ع

دیدن اذان و بانگ نماز در خواب ۱۲ معنی دارد.

معنی اول دیدن اذان در خواب رفتن به حج است.

معنی دوم دیدن اذان در خواب گفتن سخن حق است.

معنی سوم دیدن اذان در خواب فرمانروایی است.

معنی چهارم دیدن اذان در خواب بزرگی است.

معنی پنجم دیدن اذان در خواب ریاست است.

معنی ششم دیدن اذان در خواب رفتن به سفری طولانی است.

معنی هفتم دیدن اذان در خواب بریدن است.

معنی هشتم دیدن اذان در خواب تنگدستی و فقر است.

معنی نهم دیدن اذان در خواب خیانت است.

معنی دهم دیدن اذان در خواب جاسوسی است.

معنی یازدهم دیدن اذان در خواب منافق بودن و دورویی است.

معنی دوازدهم دیدن اذان در خواب بریدن دست است.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید که کودکی اذان می گیود معنی خواب این است که کودک می میرد و یا پدر و مادرش می میرند و یا از هم دور می افتند.

اگر در خواب ببینید که در حمام اذان می گوید معنی خواب این است که در دین و دنیا بد حال است.

اگر در لشگرگاه و یا قافله گاه اذان بگویید معنی خواب خوب نیست و تاویلش بد است.

اگر در خواب ببینید که یک زندانی در زندان اذان و اقامه می گوید معنی خواب این است که از زندان رها می شود.

اگر در خواب ببینی که با لهو و لعب اذان می گویی معنی خواب این است که هلاک می شوی.

اگر کسی در خواب ببیند که روی قله کوه اذان می گوید معنی خواب این است که پادشاه حرف راست می زند و او را به خدای تعالی می خواند.

اگر در خواب کسی خود را ببیند که در مناره اذان می گوید معنی خواب این است که به بزرگی و فرمانروایی می رسد.

اگر کسی در خواب دید که در کنج خانه اذان می گوید معنی خواب این است که در کار حق خیانت می کنید.

اگر کسی در سردابه اذان بگوید معنی خواب این است که به زودی به سفر می رود و در ان سفر رنج زیادی می کشد.

اگر کسی در میان کوهی اذان بگوید معنی خواب این است که بین مردمی ستمگر گرفتار می شود که بسیار به او خیانت می کنند.

اگر کسی در خواب دید که روی تختی نشسته و یا ایستاده بود و با مسخره بازی اذان می گفت معنی خواب این است که عقلش از بین می رود.

اگر در خواب دیدید که کسی اذان می گوید و شما گوش می دهید معنی خواب این است که در کار عبادت خدا تنبل هستید و کسی شما را به سوی خدا فرا می خواند.

اگر کسی در خواب صدای اذان شنید معن خواب این است که که در کارهای حق توفیق می یابد.

اگر در خواب دیدی که اذان را ناقص می خوانی و کلمات را کم و زیاد می گویی معنی خواب این است که به مردم ظلم و ستم می کنی.

اگر مردی در خواب ببیند که با زن خود اذان می گوید معنی خواب این است که آن مرد به زودی از بین می رود.

اذان گفتن برای بنده مومن خدا به حج رفتن است.

اگر در خواب در جای نامشخصی اذان بگویی معنی خواب این است که چیز مکروهی به تو می رسد.

خواب اذان برای مردم فاسق این است که به جرم دزدی شما را می گیرند.

اگر در خواب خود صدای اذان را از مسجد بشنوید معنی خواب این است که مردم را به سوی خدا هدایت می کنید.

اگر در خواب دیدید که در بستر خود اذان می گویید معنی خواب این است که با رن خحود الفت نشان می دهی.

اگر کسی در خانه خود اذان می دهد معنی خوابش این است که فقیر می شود و ممکن است کسی از اهل خانه اش بمیرد.

معنی خواب اذان گفتن در چاه یا سردابه ، منافق بودن است.

اگر در خواب صدای اقامه ررا بشنوی معنی خواب این است که در کارهای حق موفق می شوی و توفیق پیدا می کنی.

جابر مغربی

اگر در خواب ببینی که از مناه مسجد اذان می گویی معنی خواب این است که به کار بزرگی مشغول می شوی و ممکن است که به حج مشرف شوی.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.