تعبیر خواب کبودی صورت دیگران ، زشت و زیبا و عوض شدن صورت و چهره دیگران

تعبیر خواب کبودی صورت دیگران

تعبیر خواب کبودی صورت دیگران ، زشت و زیبا و عوض شدن صورت و چهره دیگران

تعبیر خواب کبودی صورت دیگران ، زشت و زیبا و عوض شدن صورت و چهره دیگران همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کله پاچه خام چیست ، دیدن کله پاچه تمیز نشده ابن سیرین و حضرت یوسف

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب کبودی صورت دیگران چیست

اگر در خواب ببینی که صورت کسی کبود شده است معنی خواب تو این است که او بیمار می شود و برای تو پریشانی حاصل می شود.

اگر در خواب دیدید که صورت کسی کبود شده است و زشت شده است معنی خواب این است که به او غم و غصه می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب قورباغه از حضرت یوسف ، قورباغه سفید مرده و سبز در خانه روی سر

اگر در خواب دیدید که صورت کبود مایل به سیاه شده است معنی خواب شما این است که رسوایی و بی آبرویی شما را تهدید می کند.

تعابیر دیگر دیدن صورت در خواب

امام جعفر صادق ع

دیدن روی و صورت در خواب هشت معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول این خواب این است که بیننده خواب به شرف و بزرگی  زیادی می رسد.

معنی دوم این خواب است که بیننده خواب دچار خواری و حقارت می شود.

معنی سوم این خواب این است که کارهای شما نظم می گیرد و از بی نظمی در می آید.

معنی چهارم این خواب این است کهنشان دهنده دین و دیانت بیننده خواب است.

معنی پنجم این خواب این است که رسوا می شود اگر صورت را به شکل سیاه ببیند.

معنی ششم این خواب این است کهشما قرض می گیرید و بدهکار می شوید.

معنی هفتم این خواب این است کهانجام کار نیک توسط شماست.

معنی هشتم این خواب این است که توفیق طاعت پیدا میکنید و مقام معنوی شما زیاد می شود.

دیدین صورت زیبا در خواب نشان دهنده این است که حال مردم خوب است و آنها شادند ولی دیدن چهره زشت نشان دهنده غم و ناراحتی و بیماری است.

اگر در خواب صورتی را ببینیم که تغییر کرده است از حالت عادی خود ، معنی خواب این است که دروغگو می شوید و از خدا دور می شوید.

لوک اویتنهاو

 اگر در خواب دیدید که رنگ صورت شما پریده است معنی خواب بیماری است.

اگر در خواب یک صورت ظریف دیدید معنی خواب این است که آرزوهای شما برآورده می شود.

دیدن صورت زشت در خواب نشان دهنده غم و غصه است.

اگر مردی در خواب صورتش آرایش کرده باشد معنی خحواب خجالت و شرمساری است و برای زن ها به شرطی که آرایش زننده نباشد معنی این خواب خوب است و نشانه خوشبختی است.

اگر در خواب دیدید که دارید صورت خود را می شورید معنی خواب این است که کاری انجام داده اید و از انجام آن پشیمان شده اید.

اگر در خواب تصویر زیبای صورت خود را که در آب افتاده است را ببینید معنی خواب این است که زندگی تان شاد است و عمری طولانی خواهید داشت.

اگر در خواب یک صورت را دیدید که پوشانده شده است و نمی توانید تشخیص دهید که کیست معنی این خواب این است که خبر های بدی به شما می رسد.

ابن سیرین

اگر در خواب خودتان را با پهره زیباتری نسبت به حالت قبلی خود ببینید معنی خواب این است که شرف پیدا می کنید.

ولی اگر در خواب خود را با چهره ای زشت از حالت واقعی ببینید معنی خواب این است که قدر و منزلت شما در زندگی کم می شود و دیگران با نگاهی تحقیر امیز او را نگاه می کنند.

اگر در خواب ببیند که صورتش به صورت هر چیز دیگری تبدیل شده است معنی خواب این است که او به همان چیزی که دیده است محشور می شود.

اگر در خواب دیدی که صورتش به حالت قبل خود بازگشت او به خدا روی می آورد.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب صورت خود را وازگون شده ببینید معنی خواب این است که مردم و اطرافیان از شما روی می گردانند.

به طور کلی دیدن صورت زیبای خود در خواب نشان دهنده آرایش مردم و کدخدایی و بزرگی او در زندگی است.

اگر در چهره خود نقصی ببیند که در حالت بیداری نیست معنی این خواب این است که در بزرگی او مشکلی پیش می آید و کوچک می شود.

دیدن صورت خود به صورت پاکیزه و سرخ در خواب نشان دهنده این است  که دین او درست است.

دیدن خود با صورت زرد در خواب نشانه بیماری است.

دیدن خود با صورت سیاه در خواب نشان دهنده رسوایی و بی آبرویی است.

اسماعیل بن اشعث

اگر در خواب ببینی که دو چهره داری معنی خواب این است که منافق و دورو هستی.

اگر در خواب ببینی که دو صورت خوب داری معنی خواب این است که واسطه بین مردم می شوی و مشکلات مردم توسط تو حل می شود.

اگر در خواب از خود دو صورت ببینی که یکی خندان و خوشحال است و دیگری گریان و غمگین معنی خواب تو این است که دو زن داری و آنها با هم نمی شازند و این یک مشکل برای تو است.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.