تعبیر خواب ترشح واژن ، و عفونت رحم زن و خارج شدن عفونت و ترشح سفید

تعبیر خواب ترشح واژن

تعبیر خواب ترشح واژن ، و عفونت رحم زن و خارج شدن عفونت و ترشح سفید

تعبیر خواب ترشح واژن ، و عفونت رحم زن و خارج شدن عفونت و ترشح سفید همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب زلزله از نظر روانشناسی ، و سالم ماندن خانه و لرزیدن و پیش بینی زلزله

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب ترشح واژن امام صادق

اگر زنی در خواب دید که از آلت تناسلی او گوهر و یا مروارید خارج می شود معنی خواب او این است که صاحب فرزندی عالم و پرهیزگار می شود.

خواب ترشح واژن حضرت دانیال ع

اگر زنی که حامله است در خواب ببیند که به جای آلت زنانه ، آلت مردانه دارد معنی خواب او این است که پسردار می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شانه زدن مو امام صادق ، موی سر مرده و دیگران و موی بلند و شینیون مو

اگر زنی در خواب ببیند که از آلت تناسلی او آتش خارج شود معنی خواب او این است که پسرش جهانگیر می شود.

اگر در خواب دید که کسی آلت تناسلی او را دیده است معنی خواب این است که از آن شخص سود می برد.

اگر در خواب دید که آلت تنلسلی اش پر از مو است معنی خواب این است که  به خاطر فرزتدانش ناراحت می شود.

اگر در خواب دید که واژنش زخم شده و ورم کرده است معنی خواب این است که به او مال می رسد.

تعبیر خواب ترشح واژن ابراهیم کرمانی

اگر زنی در خواب دید که واژن او آهنی و یا مسی است معنی خواب این است که از رسیدن به خواسته هایش ما امید می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گراز ، وحشی سفید و قهوه ای و فراز از دنبال شدن توسط گراز

اگر مردی در خواب دید که واژن زنش در پشت اوست معنی خواب این است که آن مرد لوطی است.

اگر در خواب دید که آلت تناسلی او بریده است معنی خواب این است که دشمن بر او پیروز می شود.

خواب ترشح واژن جابر مغربی

اگر زنی در خواب ببیند که از آلت تناسلی او ماهی خارج می شود معنی خواب او این است که دختر دار می شود.

اگر در خواب دید که از آلت او موش خارج می شود معنی خواب این است که صاحبا دختری نابکار می شود.

اگر در خواب دید که گربه از آلت تناسلی او خارج می شود صاحب فرزندی دزد می شود.

اگر مار از آلت تناسلی او خارج شد معنی خواب این است که فرزندش با او دشمن می شود.

اگر در خواب دید که از واژن او خون خارج می شود معنی خواب این است که در دوران قاعدگی همسرش با او نزدیکی می کند.

اگر زنی در خواب دید که از واژن او دیو خارج می شود معنی خواب این است که فرزندش معلم می شود.

اگر در خواب از واژن او آب صاف خارج شود صاحب فرزند صالح می شود و اگر آب تیره باشد صاحب فرزند نا صالح می شود.

اگر زنی در خواب دید که آلت تناسلی او مردانه است معنی خواب این است که صاحب فرزند پسر می شود اگر باردار است ولی آن پسر نمی ماند.

اگر چنین خوابی را ببیند و پسر نداشته باشد و باردار هخم نباشد معنی خواب او این است که مال و اموالش زیاد می شود.

اگر زنی در خواب دید که از واژن او نان خارج می شود معنی خواب او این است که بی چیز می شود.

اگر زنی در خواب دید که از واژن او کنجد خارج می شود معنی خواب این است که شوهرش دوستش دارد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.