; تعبیر خواب دست ، شکسته زخمی قطع شده مرده گچ گرفته و دست دادن با نامحرم - فال و خواب
تعبیر خواب همسایه قدیمی ، معنی دیدن همسایه قدیمی در خواب های ما چیست

تعبیر خواب همسایه قدیمی ، معنی دیدن همسایه قدیمی در خواب های ما چیست

تعبیر خواب همسایه قدیمی تعبیر خواب همسایه قدیمی ، معنی دیدن همسایه قدیمی در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این …

تعبیر خواب هدیه گرفتن از مادر ، معنی دیدن هدیه گرفتن از مادر در خواب ما چیست

تعبیر خواب هدیه گرفتن از مادر ، معنی دیدن هدیه گرفتن از مادر در خواب ما چیست

تعبیر خواب هدیه گرفتن از مادر تعبیر خواب هدیه گرفتن از مادر ، معنی دیدن هدیه گرفتن از مادر در خواب ما چیست همگی در …

تعبیر خواب هدیه گرفتن مجسمه های چوبی و شکستن مجسمه بودا و فرشته

تعبیر خواب هدیه گرفتن مجسمه های چوبی و شکستن مجسمه بودا و فرشته

تعبیر خواب هدیه گرفتن مجسمه تعبیر خواب هدیه گرفتن مجسمه ؛ معنی هدیه گرفتن مجسمه در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و …

تعبیر خواب دست

تعبیر خواب دست ، شکسته زخمی قطع شده مرده گچ گرفته و دست دادن با نامحرم

تعبیر خواب دست ، شکسته زخمی قطع شده مرده گچ گرفته و دست دادن با نامحرم همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب عسل ، حضرت یوسف و عسل زرد خریدن و فروختن برای زن باردار

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب دست امام صادق

دیدن کف دست در خواب شش معنی دارد که در زیر به آن اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن کف دست در خواب بخشندگی و سخاوتمندی است.

معنی دوم دیدن کف دست در خواب مال و اموال است.

معنی سوم دیدن کف دست در خواب ریاست است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دویدن ، از ترس در باغ با سرعت بالا در کوچه با دوست مرده دنبال زنده

معنی چهارم دیدن کف دست در خواب فرزند است.

معنی پنجم دیدن کف دست در خواب شجاعت و دلیری است.

معنی ششم دیدن کف دست در خواب ازدواج حرام با زن است.

خواب دست منوچهر مطیعی

بسیاری از معبران دست را زن می دانند و یا برادر و عده ای هم معتقدند که دست راست در خواب به معنی برادر است و دست چپ به معنی فرزند است.

اگر در خواب ببینیم که بیشتر از دو دست داریم معنی خواب این است که به ما کمک می شود و اگر دست ها را کمتر ببینیم و یا نقصی در دست ببینیم معنی خواب فقر و گرفتاری مالی است که باید تحمل کنیم و کسی به ما کمک نمی کند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گوجه فرنگی ، ابن سیرین و امام صادق و حضرت یوسف برای زن باردار

اگر در دست زینتی مانند النگو و انگشتر ببینیم معنی این خواب برای زنان خوب است ولی برای مردان کراهت دارد.

اگر در خواب دست ها را بهم افکنده باشید معنی خواب این است که فقر و تنگدستی شما را در بر می گیر.

اگر در خواب دیدید که بیش از ۴ دست دارید معنی خواب این است که کار خوبی انجام می دهید.

اگر در خواب دیدید که دستتان حرکت نمی کند و به اصطلاح لمس و یا فلج شده است معنی خواب این است که از کمک دیگران به خودتان نا امید شده اید.

تعبیر خواب دست جابر مغربی

اگر در خواب دیدید که دست خود را به دور گرئدن حلقه زده اید معنی خواب این است که اطاعت خدا را می کند و کار خوب و نماز را به جا می آورد و حج می رود و خیرات هم می دهد.

اگر کسی در خواب ببیند که ئست او را از جایی کوتاه کردن به خواسته خود می رسد و از کسی که کمک بخواهد به او کمک می کند.

اگر در خواب کسی ببیند که دستش کوتاه شده است و پایش دراز شده است معنی خواب فساد در کار اوست و پولی که در می آورد مشکل دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که دست راستش را می برند معنی خواب این است که سوگند دروغ می خورد و دستش را قطع می کنند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گرفتن طوطی رنگی ، معنی گرفتن گرفتن طوطی رنگی در خواب چیست

اگر کسی در خواب ببیند که یک دستش دراز شده است در کاری که هست می ماند و به هدفش می رسد.

اگر کسی در خواب ببیند که دستش با او صحبت می کند معنی خواب این است که روزی و معیشت او اوکی می شود.

اگر در خواب دید که به هر دو دستش مروارید بسته است معنی خواب این است کهزیاد قران می خواند.

خواب دست آنلی بیتون

اگر در خواب دست خود را همراه با موهای بلند ببینید معنی خواب این است که در زمینه شغلی آدم بزرگی نمی شوید.

اگر در خواب لکه خونی را روی دست خود ببینید معنی خواب این است که انتقادی نامعقولی از خانواده تو می شود.

اگر در خواب دیدید که دست های خود را می شویید معنی خواب این است که به یک جشن و مهمانی دعوت می شوید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ماه ، شب چهارده و خورشید و ستاره در کنار هم منوچهر مطیعی ماه گرفتگی

اگر دستهای خود را بسته ببینید معنی خواب این است که زندگی همراه با مشکلی دارید و اگر بتوانید دست های خود را باز کنید اوضاع شما درست می شود.

اگر در خواب دست قطع شده دیدید معنی خواب این است که دیگران حرف های شما را نمی فهمند.

اگر در خواب دست های زیبا دیدید معنی خواب این است که به زودی مشهور می شوید.

اگر در خواب دست های زشت دیدید معنی خواب این است که گرفتار فقر و نا امیدی می شوید.

اگر در خواب دیدید که دست های خود را سوزانده اید مفهوم خواب این است که برای به دست آوردن ثروت از هر راهی تلاش می کنید و به همین دلیل شکست می خورید.

اگر در خواب دست خود را بزرگتر از حالت نرمال دیدید معنی خواب این است که در زندگی پیشرفت می کنید.

اگر در خواب دست های خود را کوچکتر از حد واقعی دیدید معنی خواب این است که پیشرفتی نخواهید داشت.

اگر دست های خود را در خواب کثیف دیدید معنی خواب این است که با دیگران از روی حسادت و بی عدالتی رفتار می کنید.

اگر زنی در خواب دید که دست های خود را ستایش می کند ازدواج می کند و سالها این ازدواج دوام دارد.

اگر زنی در خواب ببیند که مردی دست های او را می گیرد معنی خواب این است که به راه فساد کشیده می شود.

اگر زنی در خواب دید که به آتش دست می زند معنی خواب این است که مقام بالایی به دست می آورد.

تعبیر خواب دست ابن سیرین

اگر در خواب دیدی که قاضی و یا پادشاه دست تو را می برد معنی خواب تو این است که برادر و یا خواهر خود را از دست می دهی.

اگر در خواب دیدد که دست نداری و هر دو دست تو بریده شده است معنی خواب تو این است که از کسب و کار باز می مانی و به حاجت دلت نمی رسی.

اگر در خواب دیدی که با دستت کاری انجام می دهی معنی خواب تو این است که دلت پیش دل کسی است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب حیوان آزاری ، معنی دیدن حیوان آزاری در خواب های ما چیست

اگر در خواب دیدید که کف دست های خود را به ئمی زنید معنی خواب شما این است که ازدواج می کنید.

اگر در خواب دیدید که روی دست و به صورت چهار دست و پا راه می روید معنی خواب شما این است که دنبال خواسته ای محال هستید که به سختی به آن دست پیدا می کنید.

اگر در خواب دیدی که هر دو دست تو می لرزد معنی خواب این است که در کسب خود فرو می مانی.

اگر در خواب دیدید که به صورت مادر زاد دست شما خشک است معنی خواب شما این است که نمی توانی صدقه بدهی و کار خیر انجام بدهی.

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 14 فروردین 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.