تعبیر خواب شیطان و ابلیس ، معنی دیدن شیطان و ابلیس در خواب های ما چیست

تعبیر خواب شیطان و ابلیس

تعبیر خواب شیطان و ابلیس ، معنی دیدن شیطان و ابلیس در خواب های ما چیست

تعبیر خواب شیطان و ابلیس ، معنی دیدن شیطان و ابلیس در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب شیطان و ابلیس امام صادق

دیدن شیطان و ابلیس در خواب شش معنی دارد که در زیر به انها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن شیطان و ابلیس در خواب دیدار با دشمن است.

معنی دوم دیدن شیطان و ابلیس در خواب فساد و تباهی در دین است.

معنی سوم دیدن شیطان و ابلیس در خواب شهوت و هوی و هوس است.

معنی چهارم دیدن شیطان و ابلیس در خواب دوری از اطاعت و بندگی خدا است.

معنی پنجم دیدن شیطان و ابلیس در خواب دوری کردن از انسان های خوب است.

معنی ششم دیدن شیطان و ابلیس در خواب مصرف چیزهای حرام است.

خواب شیطان و ابلیس حضرت دانیال

دیدن شیطان و ابلیس در خواب دشمنی است که بد دین است و دروغگو و می تواند زن فریبکار و بی شرم باشد ، که هر کجا باشد آنجا را خراب می کند.

اگر در خواب ببینید که با شیطان و ابلیس جنگ می کنید معنی خواب این است که در راه درست قدم خواهید برداشت.

اگر در خواب ببینید که با شیطان و ابلیس می جنگید و او شما را شکست داده است معنی خواب شما این است که به راه بدی و فساد میل پیدا می کنید.

اگر در خواب دیدید که شیطان و ابلیس شما را نصیحت می کند و شما هم از حرف او خوشتان می آید معنی خواب شما این است که هم به مال شما ضرر می رسد و هم به سلامتی شما.

اگر در خواب دیدید که شیطان و ابلیس دست شما را می گیرد و به جایی می برد و شما در خواب لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم می گویی معنی خواب این است که به گناه بزرگی مبتلا می شوی و کسی شما را نصیحت می کند و از آن گناه توبه میکنی.

اگر در خواب دیدید که گردن شیطان و ابلیس قفل انداخته اید نشان دهنده این است که اهل این و ایمان هستید.

اگر در خواب دیدید که شیطان و ابلیس درمانده و ضعیف است معنی خواب این است که علما و صلاح اندیشان در بین مردم قوی می شوند.

تعبیر خواب شیطان و ابلیس ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید که مطیع شیطان و ابلیس شده اید و به حرف او گوش می کنید معنی خواب شما این است که به هوای نفس مبتلا می شوید.

اگر در خواب شیطان و ابلیس به شما چیزی دهد و شما بگیرید اگر آن چیز ، خوب باشد معنی خواب مال حرام است و اگر بد باشد معنی خواب فساد در دین و بی دینی است.

اگر شیطان و ابلیس در خواب شاد و خرم بود معنی خواب این است که مردم زیاد گناه می کنند.

اگر در خواب ببینید که بخواهید شیطان و ابلیس را با شمشیر بکشید معنی خواب این است که به ولایت میرسد و با عدل و انصاف با مردم برخورد می کند.

اگر در خواب ببیند که شیطان و ابلیس را می کشد معنی خواب این است که با نفس عماره مبارزه میکند و در راه راست قدم بر می دارد.

خواب شیطان و ابلیس ابن سیرین

اگر در خواب ببینی که شیطان و ابلیس به تو وصل شده است و با هم ارتباط دارید معنی خواب این است که باید هر چه سریعتر توبه کنید تا بدخواهان تو را شکست ندهند.

اگر در خواب دیدید که با شیطان و ابلیس جنگ کرده و او را شکست داده اید معنی خواب این است که در دینداری محکم و پایدار هستی.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.