تعبیر خواب خاکستر سیگار ، معنی دیدن خاکستر سیگار در خواب های ما چیست

تعبیر خواب خاکستر سیگار

تعبیر خواب خاکستر سیگار ، معنی دیدن خاکستر سیگار در خواب های ما چیست

تعبیر خواب خاکستر سیگار ، معنی دیدن خاکستر سیگار در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب خاکستر سیگار چیست

دیدن خاکستر سیگار به غم و رنج و راه اشتباه در زندگی اشاره می کند.

البته این غم و اندوه گذرا است و زیاد طول نمی کشد.

تعابیر دیگر دیدن خاکستر در خواب های ما

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب خاکستر را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

تعبیر خواب خاکستر امام صادق

دیدن خاکستر در خواب بر نه چیز دلالت می کند که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن خاکستر در خواب عامل ناپذیرفته است.

معنی دوم دیدن خاکستر در خواب مال حرام است.

معنی سوم دیدن خاکستر در خواب حرف باطل و بیهوده است.

معنی چهارم دیدن خاکستر در خواب خصومت و دشمنی است.

معنی پنجم دیدن خاکستر در خواب فسق و گناه است.

معنی ششم دیدن خاکستر در خواب مکر و نیرنگ و حیله است.

معنی هفتم دیدن خاکستر در خواب حسادت است.

معنی هشتم دیدن خاکستر در خواب ندامت و پشیمانی است.

معنی نهم دیدن خاکستر در خواب کاری است که در ان خیری نیست.

خواب خاکستر ابن سیرین

دیدن خاکستر مال حرامی است که از طرف بزرگی به شما می رسد.

اگر در خواب دیدید که خاکستر جمع می کنید و خاکسترها ریخت معنی خواب این است که از بزرگی مال حرامی به شما می رسد و برایتان نمی ماند.

عده ای از معبران دیدن خاکستر در خواب را علم و دانشی می دانند که خیرش به شما نمی رسد.

تعبیر خواب خاکستر منوچهر مطیعی

دیدن خاکستر در خواب به افسوس و پشیمانی اشاره دارد بخاطر کارهای بیهوده ای که انجام داده اید.

اگر در خواب دیدید که به دنبال خاکستر می گردید تا اتش را جابجا کنید معنی خواب شما این است که برای اهداف بلند خود می کوشید کاری کنید که با کاری بیهوده کار خود را خراب می کنید.

اگر در خواب خاکستر پیدا کردید حتما پشیمان می شوید و اگر در خواب دیدید که دنبال آن می گردید معنی خواب شما این است که احتمالا به خاطر کاری پشیمان می شوید.

اگر در خواب دیدید که پایتان در خاکستر فرو رفت معنی خواب شما این است که به سفری می روید که بیهوده است.

اگر در آشپزخانه خانه خود خاکستر دیدید معنی خواب شما این است که همسرتان باعث پشیمانی شما می شود.

اگر در خواب دیدید که خاکستر روی سر شما قرار دارد معنی خواب این است که کاری می کنید که دیگران شما را سرزنش می کنند.

اگر در خواب دیدید که خاکستر روی صورت شما نشسته است معنی خواب شما این است که خجالت می کشید و ممکن است رسوا شوید.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
}