تعبیر خواب بنایی ، معنی دیدن بنایی در خواب های ما چیست

تعبیر خواب بنایی

تعبیر خواب بنایی ، معنی دیدن بنایی در خواب های ما چیست

تعبیر خواب بنایی ، معنی دیدن بنایی در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب بنایی ابن سیرین

اگر کسی در خواب دید که در حال ساختن بنایی است و بنایی می کند معنی خواب او این است که به آندازه آن بنا از آشنا و غریبه سود می بیند.

اگر در خواب دید که در جای نامشخصی در حال بنایی است معنای خواب این است که دینش خراب می شود.

اگر در خواب دید که در زمین و منطقه خود در حال بنایی است معنی خواب روزی فراوان و نعمت است.

اگر ساختمان جدیدی بسازی معنی خواب تو این است که سود فراوان می بری.

خواب بنایی امام صادق ع

اگر در خواب ببینی که شهری را بنا می کنی معنی خواب تو این است که مردم به تو پناه می برند.

اگر در خواب دیدی که قلعه ای ساختی معنی خواب این است که از شر دشمنان در امان خواهی بود.

اگه در خواب دیدی که بنایی می کنی و قصر کوچی ساختی معنی خواب این است که به امور دنیایی مشغول می شود.

اگر در خواب ببینی که خانه ای ساختی و در آن نشستی معنی خواب این است که خیرهایی به تو می رسد.

اگر در خواب دیدی که مسجد ساخته ای معنی خواب این است که گروهی را برای کارهای خوب و صالح دور هم جمع می کنی.

اگر در خواب دیدی که مناره ساختی معنی خوب تو این است که نام تو به نیکی معروف می شود.

اگر در خواب ببینی که ایوان بنا می کنی معنی خواب تو این است که زن می گیری.

اگر مجرای آب بنا کنی معنای خواب این است که به غم و اندوه و دردسر می افتی.

اگر در خواب دیدی که باغی ساخته ای معنای خواب تو این است که با زنی ثروتمند و پارسا ازدواج کمی کنی.

اگر در خواب دیدی که قبرستان می سازی معنی خواب تو این است که به کار آخرت مشغول می شوی.

اگر در خواب ببینی که گنبدی می سازی معنی خواب تو این است که جویای جاه و مقام هستی.

ساختن بنا و تمام کردن آن به معنای تموم کردن کار دنیا و آخرت است و اگر تمام نشود کار دین و دنیایش نا تمام خواهد بود.

اگر در خواب ببینی که با اهک بنایی می کنی معنای خواب بد است.

اگر در خواب دیدی که ساختمان خرابی را مرمت می کنی معنای خواب تو چهار چیز است.

صلاح دنیا

خیر و برکت

کامرانی

گشایش کارهای بسته و گره خورده

تعبیر خواب بنایی حضرت یوسف ع

اگر در خواب دیدی که در حال ساختن ساختمان و بنا هستی و بنایی می کنی معنی خواب تو این است که اندکی غم به تو می رسد.

خواب بنایی ابراهیم کرمانی

اگر ببیند با گچ و آجر پایه و بنیاد خانه ای را می گذارد معنی خواب این است که مالش را از راه حرام به دست می آورد.

اگر در خواب ببیند در هوا از خشت خام بنایی می سازد در کار دین همتش بلند و عالی می شود.

اگر در خواب ببیند بنیاد دیوار را از آجر گذاشت و بالا آورد مغرور و فریفتۀ آرزوها و امور دنیا است.

اگر در خواب ببیند بنایی چید و مزد گرفت سود به او می رسد.

اگر در خواب ببیند از آجر پایه چید و بالا آورد از پادشاه منفعت می برد

اگر در خواب ببیند از خشت و گل پایه چید و بالا آورد از مردم عامه منفعت به او می رسد .

اگر در خواب ببینی مکانی را برای پوست کندن ساخته‌ای، یـعـنـی اگر قصاب هستی، در خانۀ تو دیوار قرار می‌دهند،

و یا اگر معلم هستی، تعبیرش این است که به بچه‌ها ستم می‌کنی.

اگر ببینی ساختمانی ساخته‌ای و مزدش را گرفته‌ای، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری.

اگر در خواب  ببینی روی پل، ساختمان و بنائی را می‌سازی، یـعـنـی به حکومت و «پادشاهی» می‌رسی و مال و اموال زیادی برایت جمع می‌شود،

همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَهِ مِنَ الذَّهَبِ… _ … گنجینه‌های پر از طلا… (آل عمران، ۱۴).

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.