تعبیر خواب دست دادن با نامحرم ابن سیرین ، معنی دست دادن با نامحرم در خواب

تعبیر خواب دست دادن با نامحرم ابن سیرین

تعبیر خواب دست دادن با نامحرم ابن سیرین ، معنی دست دادن با نامحرم در خواب

تعبیر خواب دست دادن با نامحرم ابن سیرین ، معنی دست دادن با نامحرم در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شستن پا ، معنی شستن پاها در خواب چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب دست دادن با نامحرم ابن سیرین چیست

اگر کسی که این خواب را ببیند معنی خواب او این است که ازدواج می کند و صاحب فرزند می شود و اگر متاهل باشد خیر و صلاح دنیا و آخرت است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دست های خونی ، معنی دیدن دست های خونی چیست

تعابیر دیگر دیدن دست در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب دست را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق ع

دیدن کف دست در خواب شش معنی دارد که در زیر به آن اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن کف دست در خواب بخشندگی و سخاوتمندی است.

معنی دوم دیدن کف دست در خواب مال و اموال است.

معنی سوم دیدن کف دست در خواب ریاست است.

معنی چهارم دیدن کف دست در خواب فرزند است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گاری دستی ، معنی دیدن گاری دستی در خواب های ما چیست

معنی پنجم دیدن کف دست در خواب شجاعت و دلیری است.

معنی ششم دیدن کف دست در خواب ازدواج حرام با زن است.

منوچهر مطیعی

بسیاری از معبران دست را زن می دانند و یا برادر و عده ای هم معتقدند که دست راست در خواب به معنی برادر است و دست چپ به معنی فرزند است.

اگر در خواب ببینیم که بیشتر از دو دست داریم معنی خواب این است که به ما کمک می شود و اگر دست ها را کمتر ببینیم و یا نقصی در دست ببینیم معنی خواب فقر و گرفتاری مالی است که باید تحمل کنیم و کسی به ما کمک نمی کند.

اگر در دست زینتی مانند النگو و انگشتر ببینیم معنی این خواب برای زنان خوب است ولی برای مردان کراهت دارد.

اگر در خواب دست ها را بهم افکنده باشید معنی خواب این است که فقر و تنگدستی شما را در بر می گیر.

اگر در خواب دیدید که بیش از ۴ دست دارید معنی خواب این است که کار خوبی انجام می دهید.

اگر در خواب دیدید که دستتان حرکت نمی کند و به اصطلاح لمس و یا فلج شده است معنی خواب این است که از کمک دیگران به خودتان نا امید شده اید.

جابر مغربی

اگر در خواب دیدید که دست خود را به دور گردن حلقه زده اید معنی خواب این است که اطاعت خدا را می کند و کار خوب و نماز را به جا می آورد و حج می رود و خیرات هم می دهد.

اگر کسی در خواب ببیند که ئست او را از جایی کوتاه کردن به خواسته خود می رسد و از کسی که کمک بخواهد به او کمک می کند.

اگر در خواب کسی ببیند که دستش کوتاه شده است و پایش دراز شده است معنی خواب فساد در کار اوست و پولی که در می آورد مشکل دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که دست راستش را می برند معنی خواب این است که سوگند دروغ می خورد و دستش را قطع می کنند.

اگر کسی در خواب ببیند که یک دستش دراز شده است در کاری که هست می ماند و به هدفش می رسد.

اگر کسی در خواب ببیند که دستش با او صحبت می کند معنی خواب این است که روزی و معیشت او اوکی می شود.

اگر در خواب دید که به هر دو دستش مروارید بسته است معنی خواب این است کهزیاد قران می خواند.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.